ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna pomoc prawna 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Węgorzewskiego zostały uruchomione w następujących lokalizacjach:
 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Bema 16A, pok. Nr 7 – punkt usytuowany w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Dzień tygodnia
Godziny przyjęć
Podmioty udzielające porad
Poniedziałek
900-1300
adwokat / radca prawny
Wtorek
1200-1600
radca prawny/ adwokat
Środa
900-1300
 
radca prawny/  adwokat
1300-1700
organizacja pozarządowa
 
Czwartek
800-1200
 
organizacja pozarządowa
1200-1600
 
adwokat / radca prawny
 
Piątek
900-1300
 
radca prawny/  adwokat
1300-1700
 
organizacja pozarządowa
Organizacja pozarządowa : Fundacja „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH z siedzibą
w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
świadczone jest przez radcę prawnego.
 
 
2. Urząd Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 18, pok. Nr 5,
(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH” z siedzibą w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczone jest przez radcę prawnego)
Poniedziałek: 900-1300
 
3. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, pok. Nr 18 ,
(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH” z siedzibą w Olsztynie.  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczone jest przez radcę prawnego)
Wtorek: 800-1200
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 87 427–06-40 (sekretariat PCPR w Węgorzewie)
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez organizację pozarządową. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. 
Opinię należy złożyć poprzez wypełnienie druku Karty Pomocy – część B, dostępnym u adwokata/radcy prawnego i wrzucenie jej do zamkniętej urny oznakowanej napisem: Opinie o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
 
L.p.
Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne
Adres, nr tel, fax, e-mail
Zakres poradnictwa
Dni i godziny przyjęć interesantów
 1.  
Powiat Węgorzewski
ul. 3 Maja 17B
11-600 Węgorzewo
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Bema 16A, pok. Nr 7
 
 
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Poniedziałek 900-1300
Wtorek 1200-1600
Środa 900-1300
Czwartek 800- 1600
Piątek 900-1700
2.
Powiat Węgorzewski
ul. 3 Maja 17B
11-600 Węgorzewo
Urząd Gminy w Budrach,
Al. Wojska Polskiego 18,
pok. Nr5
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Poniedziałek:
900-1300
 
 
3.
Powiat Węgorzewski
ul. 3 Maja 17B
11-600 Węgorzewo
Urząd Gminy w Pozezdrzu,
ul. 1 Maja 1a, pok. Nr 18
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 
Wtorek:
800-1200
4.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
ul. Bema 16a
11-600 Węgorzewo
Tel. 87 427-06-40
Poradnictwo terapeutyczne, prawnicze, psychologiczne
Poniedziałek
1500-1800
5.
Szpital Psychiatryczny SP ZOZ
w Węgorzewie
ul. Bema 24
11-600 Węgorzewo
Tel. 87 427 27 66
Poradnictwo
Psychiczne
 
Poniedziałek: 800-1900
Wtorek 800-1900
Środa: 1200-1900
Czwartek: 700-1900
Piątek: 1400-1900
6.
Szpital Psychiatryczny SP ZOZ
w Węgorzewie
ul. Bema 24
11-600 Węgorzewo
Tel. 87 427 27 66
Poradnictwo
Terapii uzależnień od alkoholu
Poniedziałek: 1200-1800
Wtorek: 900-1900
Środa: 800-1800
Czwartek: 800-2000
7.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 03 90
Realizacja procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Karta
Od poniedziałku do piątku
700-1500
8.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 54 06
Wnioski o leczenie odwykowe w stosunku do osób nadużywających alkoholu,
Wszczęcie procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Karta"
Poniedziałek: 800-1600
Od wtorku do piątku:
730-1530
9.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, pomoc ofiarom, sprawcom lub świadkom przemocy domowej,
tel. 801 12 00 02,
 
tel. (22) 666 28 50
 
tel.  801 12 00 02
Jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo
tel. 801 12 00 02 poniedziałek - sobota:
800 - 2200,
niedziela: 800 -1600,
 
tel.(22) 666 28 50
poniedziałek – wtorek
1700 - 2100
 
tel.  801 12 00 02,
środa 1800 – 2200
10.
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
Jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo
całodobowo
11.
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111
Jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo
7 dni w tygodniu w godzinach 1200–2200
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12.
INFOLINIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
 
Al. Solidarności 77
00 – 090 Warszawa
e-mail:
www.brpo.gov.pl
800 676 676
Jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo
Poniedziałek:
1000–1800
Wtorek - Piątek:
800–1600
 
13.
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
(22) 556 44 40,
E-mail: ,
ochrona i promocja praw człowieka.
 
 
14.
STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ
 
(22) 621 51 65,
www.interwencjaprawna.pl
E-mail:
zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa.
 
15.
POLSKIE STOWARZYSZENIE PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO
 
(22) 498 15 26,
www.ptpa.org.pl
E-mail: ,
Porady prawne:
 
Ekspercka organizacja pozarządowa prawników i prawniczek, specjalizująca się w przeciwdziałaniu dyskryminacji, współpracująca z siecią organizacji krajowych i zagranicznych
 
16.
INFOLINIA KONSUMENCKA
 
(22) 290 89 16
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
www.konsumenci.org
e-mail:
pierwsza pomoc we
wszystkich sprawach konsumenckich,
 
W dni powszednie
w godzinach 800–1800
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wytworzenia informacji: 2018-12-31
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wprowadzenia do BIP 2018-12-31 10:11:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-31 10:17:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-12 12:59:32
Artykuł był wyświetlony: 372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Edukacja prawna

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
EDUKACJA PRAWNA
 
Przydatne linki dotyczące upowszechniania wiedzy o:
 1. Możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej –informacje http://bip.powiatwegorzewski.pl/10004/Nieodplatna_pomoc_prawna/ oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl,
 2. Prawach i obowiązkach obywateli www.rpo.gov.pl, www.ms.gov.pl, www.prezydent.pl
 3. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej - www.ms.gov.pl,
 4. mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów – www.olsztyn.so.gov.pl
 5. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa – www.rcl.gov.pl, BIP Starostwa Powiatowego w Węgorzewie http://bip.powiatwegorzewski.pl/132/Strategie_2C_raporty_2C_opracowania/, zakładka konsultacje.
 
Inne przydatne linki:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wytworzenia informacji: 2017-01-03
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 11:47:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 11:57:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 15:11:37
Artykuł był wyświetlony: 2269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu