ˆ

Skład Rady

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Powiatu w Węgorzewie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-27 21:01:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

RADA POWIATU W WĘGORZEWIE


Rada Powiatu w Węgorzewie liczy 15 radych

Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. 3Maja 17B

 

 

Skład Rady Powiatu w Węgorzewie:

 

L.p.

 Imię i nazwisko

 Zamieszkały

 1.

 Maciej Andrzej Zmitrowicz
 Przewodniczący Rady Powiatu

 Miasto Węgorzewo 

 2.

 Adam Roczniak
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 Gmina Węgorzewo

 3.

 Bożena Cudowska

 Miasto Węgorzewo

 4.

 Halina Irena Faj

 Miasto Węgorzewo

 5.

 Mariusz Fatyga

 Miasto Węgorzewo

6.
Adam Maciej Florkiewicz
Gmina Pozezdrze

 7.

 Bogusław Grabiński

 Gmina Pozezdrze

 8.

 Krzysztof Kołaszewski

 Miasto Węgorzewo

 9.

 Andrzej Kruk
 Gmina Węgorzewo

 10.

 Marianna Kulikowska 

 Gmina Węgorzewo

 11.

 Eugeniusz Kwaśny

 Gmina Węgorzewo

12.
 Teresa Petiuk
 Gmina Pozezdrze

13.

 Zenon Jan Pomian

 Gmina Pozezdrze

14.
 Agnieszka Szałko
 Miasto Węgorzewo
15.
 Marek Zawadka
 Miasto Węgorzewo
KOMPETENCJE RADY POWIATU W WĘGORZEWIE


Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5. uchwalanie budżetu powiatu,
 6. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  8. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,
 10. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 12. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 13. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 14. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 15. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

 


 

Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2008-11-27 21:01:42
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2008-11-27 21:01:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-11-27 21:01:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-05-29 12:36:10
Artykuł był wyświetlony: 21301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu