ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/24/2018Drukuj informacjęAkt prawny: II/24/2018

Szczegóły informacji

II/24/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: II

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2019-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-20

Tytuł aktu:

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2019 rok

Zmieniony przez:

IV/27/2019, VI/38/2019

Treść:

UCHWAŁA NR II/24/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 20 grudnia 2018 r. 
 
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2019 rok
 
      Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i„d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 2077.) 
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 
§ 1
1. Dochody budżetu powiatu w kwocie 48.422.835,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:
   a) dochody bieżące w wysokości 42.276.573,37 zł, w tym:
   - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.228.859,75 zł,dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 5.842.584,00 zł,
   - dochody majątkowe w wysokości 6.146.261,94 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.513.958,94 zł
 
§ 2 
1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 48.981.514,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 40.147.343,96 zł w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.573.963,94 zł , z czego:
    - wydatki jednostek budżetowych 35.385.089,98 zł, w tym:
       * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.434.463,00 zł,
       * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.950.626,98 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 489.334,04 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.516.956,00 zł,
   - obsługa długu 182.000 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 8.834.170,32 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.378.586,40 zł.
2. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2019 roku w wysokości 8.834.170,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 5.999.950,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 3 
Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 558.678,97 zł są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
 
§ 4 
Przychody budżetu wyniosą 1.258.678,97 zł. Rozchody budżetu wyniosą 700.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
§ 5 
W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 170.000 zł, w tym:
    1) ogólną w wysokości - 95.000 zł,
     2) celowe w wysokości - 75.000 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
 
§ 6 
1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) w wysokości 24.000 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.):
    * dochody w wysokości 190.000 zł
    * wydatki w wysokości 190.000 zł 
 
§ 7 
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł, 
 
§ 8 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2020) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2020 roku.
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
     a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
    b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających, 
   c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 9
 
§ 10
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.400.000 zł, koszty - 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
 
§ 11 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 12 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.                                                                                
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
 w Węgorzewie         
Halina Irena Faj        

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Skarbnik Powiatu Data wytworzenia informacji: 2018-12-20
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Data wprowadzenia do BIP 2018-12-27 14:20:13
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2018-12-27 14:27:28
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 17:51:09
Artykuł był wyświetlony: 766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu