ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVIII/215/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XLVIII/215/2009

Szczegóły informacji

XLVIII/215/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVIII

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2010-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-18

Tytuł aktu:

W sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2010 rok

Treść:

Uchwała Nr XLVIII/215/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2010 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 214, poz. 1806, Nr 102, poz. 1055) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 36.539.895 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 29.562.707 zł, 
             dochody majątkowe w wysokości 6.977.188 zł.
§ 2
 1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 38.039.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 28.195.812 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 9.843.724 zł.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 9.843.724 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości w wysokości 5.335.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  • zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,
  • zadań realizowanych przy pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.499.641 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie - 1.499.641 zł,
 2. Przychody budżetu w wysokości 2.800.000 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.300.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 320.000 zł, w tym:
 1. ogólną w wysokości - 90.000 zł,
 2. celowe w wysokości - 220.000 zł, z przeznaczeniem na:
  1. dofinansowanie wzrostu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat węgorzewski, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń - 150.000 zł
  2. zadania inwestycyjne, dla których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 70.000 zł.
 3. celową na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 10.000 zł
§ 5
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 148.650 zł; wydatki – 168.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 6
 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1. przychody - 90.000 zł,
  2. wydatki - 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  1. przychody - 178.000 zł,
  2. wydatki - 186.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 
§ 7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.500.000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.499.641 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji - w kwocie 1.300.359 zł.
§ 8
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
 3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  1. przeniesieniach środków, pozostałych po wykonaniu zadań, pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załącznikach nr 3 i 3a w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu w Węgorzewie,
  2. przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 9
Ponadto określa się, że umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 166a ustawy o finansach publicznych, do dnia uchwalenia niniejszej uchwały powiat nie zawierał.
§ 10
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a. 
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie               


Wiesław Pietrzak            

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Buć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Buć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-28 10:46:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-28 11:04:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-28 11:04:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2803 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony