ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLI/188/2017Drukuj informacjęAkt prawny: XLI/188/2017

Szczegóły informacji

XLI/188/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-28

Tytuł aktu:

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2018 rok

Zmieniony przez:

XLII/190/2018, XLIV/204/2018, XLV/206/2018, XLVI/211/2018, XLVII/217/2018, XLVIII/219/2018, XLIX/225/2018, L/228/2018, LII/233/2018, LIII/243/2018, II/20/2018

Treść:

UCHWAŁA NR XLI/188/2017
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 grudnia 2017 r. 
 
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2018 rok
 
     Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i„d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 2077.) 
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Dochody budżetu powiatu w kwocie 43.148.025,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:
 a) dochody bieżące w wysokości 38.975.446,06 zł, w tym:
    - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 1.623.894,06 zł,
    - dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 5.765.665,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 4.172.579,61 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.584.976,61 zł, 
 
§ 2 
1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 43.459.558,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 37.675.632,59 zł, z czego:
   - wydatki jednostek budżetowych 33.257.943,02 zł, w tym:
     * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.512.799,90 zł,
     * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.745.143,12 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 468.219,52 zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.602.689,00 zł,
  - obsługa długu 202.000 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 5.783.926,20 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.485.445,86 zł.
2. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2018 roku w wysokości 5.783.926,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6.695.933,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
 
§ 3 
Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 311.533,12 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
 
§ 4 
Przychody budżetu wyniosą 1.100.283,12 zł. Rozchody budżetu wyniosą 788.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
§ 5
 W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 170.000 zł, w tym:
  1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
  2) celowe w wysokości - 70.000 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
 
 § 6 
1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) w wysokości 23.400 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.):
    * dochody w wysokości 190.000 zł
    * wydatki w wysokości 190.000 zł 
 
§ 7 
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł, 
 
§ 8 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
    a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
    b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2018 roku.
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
   a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających, 
  c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 
 
§ 9 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 9. 
 
§ 10 
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.400.000 zł, koszty - 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 
 
§ 11 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 12 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.         
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Maciej Zmitrowicz         

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabeala Buć-Filipczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-08 10:20:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-08 10:59:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-27 13:36:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony