ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: LII/232/2018Drukuj informacjęAkt prawny: LII/232/2018

Szczegóły informacji

LII/232/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LII

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-12-14

Data podjęcia/podpisania: 2018-10-25

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 5176, opublikowano dnia: 2018-11-30

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Węgorzewskiego

Treść:

UCHWAŁA NR LII/232/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 października 2018 r. 
 
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Węgorzewskiego            
 
        Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349, 1432) Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Powiatu Węgorzewskiego stanowiącym załącznik do Uchwały nr VI/31/2002 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2012 r., Nr 71, poz. 1077 z 2005 r. Nr 15, poz. 279  z 2007 r. Nr 11, poz. 250, Nr 123, poz. 1710 z 2011 r. Nr 156, poz. 2382 z 2012 r. poz. 2639, 2640) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 14 ust. 2, otrzymuje brzmienie:
 „2. Kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.”
 
2) w § 15 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia wotum zaufania dla Zarządu z tego tytułu;”;
 
3) w § 18 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Na wniosek klubu radnych Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję.”
 
4) po § 26 dodaje się § 26a - § 26c w brzmieniu:
„§ 26a. Rada powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji, do której zadań należy: rozpatrywanie skarg na zarząd powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne, rozpatrywanie wniosków oraz petycji,”
 
㤠26b.
1. W skład Komisji  skarg, wniosków i petycji wchodzi od 3 do 5 radnych, w tym przedstawiciele  wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady oraz Członków Zarządu.
2. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji oraz jego zastępcę wybiera Rada spośród członków komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W tym trybie następuje też odwołanie tych osób.
3. Rada może odwołać Komisję skarg, wniosków i petycji w pełnym składzie na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady. Wybór nowego składu Komisji następuje na tej samej sesji.
4. Zmiany w składzie komisji skarg, wniosków i petycji mogą być dokonywane w każdym czasie na wniosek Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Rady lub członka tej Komisji.”
 
㤠26c.
1. Skargi, wnioski, petycje złożone według właściwości rzeczowej do Rady, przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji.
2. Odwzorowanie cyfrowe petycji (skan) Przewodniczący Rady kieruje do zamieszczenia na stronie internetowej(BIP).
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji w związku z wpływem sprawy do rozpatrzenia.
4. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swojego składu w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, partycji Komisja może zapraszać, odpowiednio, przedstawicieli Zarządu, przedstawicieli jednostki powiatowej oraz osoby składające skargę, wniosek, petycję.
6. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja skarg, wniosków i petycji przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę, wniosek, petycję i następnie Przewodniczący Komisji przekazuje projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Rady.
7. Członek Komisji skarg, wniosków i petycji podlega wyłączeniu z rozpatrywania sprawy, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
8. Rada zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawy w terminach przewidzianych przepisami prawa.
9. Przy załatwianiu skarg, wniosków i petycji Rada kieruje się ograniczeniami jawności wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
10. O sposobie załatwienia petycji Przewodniczący Rady zamieszcza informację na stronie internetowej(BIP).
11. O sposobie rozpatrzenia odpowiednio skargi, wniosku, petycji Przewodniczący Rady informuje zainteresowany podmiot.
12. Przewodniczący Rady corocznie w terminie do 30 czerwca kieruje do zamieszczenia na BIP-e Starostwa informację o rozpatrzonych petycjach w roku poprzednim .”
 
5) w § 40 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Na wniosek radnego zawiadomienia o terminie sesji oraz dokumenty i inne materiały związane z wykonywaniem mandatu radnego mogą być dostarczane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.” 
 
6) § 45 - § 46, otrzymują brzmienie: 
„ § 45
1. Interpelacje i zapytania dotyczące powiatu radni mogą kierować do Starosty.
2. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.          
 
㤠46
1. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje je Staroście. Starosta lub wyznaczona  przez niego osoba udziela odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
2. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz w na tablicy ogłoszeń.” 
 
7) w § 51
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zamienia się na przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
   „5) grupa mieszkańców powiatu posiadająca czynne prawa wyborcze do powiatu w liczbie co najmniej 300 osób na podstawie zasad określonych w odrębnej uchwale.” 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   „3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1pkt 1-3) i 5) wymagają zaopiniowania przez Zarząd.” 
 
8) § 55 otrzymuje brzmienie:
„ § 55.1 Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, przy równoczesnym, wykorzystaniu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2.W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne w ten sposób, że Przewodniczący wyczytuje kolejno nazwiska Radnych, którzy odpowiadają jak głosują („za”, „przeciw” lub „wstrzymują się”).
3. Przewodniczący niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytuje zbiorczy wynik głosowania.
4.Głosowanie, o którym w ust. 1 może być równocześnie prezentowane (wyświetlane) za pomocą urządzenia technicznego.
5. Imienne wykazy głosowań podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa, na tablicy ogłoszeń oraz załącza się do protokołu z przebiegu sesji.
6. Głosowanie imienne nie może dotyczyć takich sytuacji, w których ustawa wyraźnie określa, iż musi być przeprowadzone głosowanie tajne."
 
9) Uchyla się § 55a. 
 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od kadencji Rady Powiatu w Węgorzewie następującej po kadencji, w czasie której uchwała została podjęta.         
 
Przewodniczący Rady Powiatu 
w Węgorzewie            
Maciej Zmitrowicz          

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-31 13:24:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-31 13:32:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12 08:06:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony