ˆ

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Szczegóły informacji

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgorzewie

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-17 20:04:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontakt: 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgorzewie
ul. Gen.J.Bema 16A, 11-600 Węgorzewo
 
Tel./fax (0-87) 427 25 03
 
e-mail:   
strona internetowa: http://www.poradniawegorzewo.pl
Godziny przyjęć:

W dni robocze od 8.00 do 16.00
Kierownictwo:

Dyrektor: Jolanta Rodzewicz - logopeda

Pracownicy:

Mirosława Zubkowicz - psycholog
Dorota Leszek - psycholog
Agnieszka Korzeniecka - psycholog
Marta Hruszka - pedagog, doradca zawodowy
Marta Sauter - pedagog, doradca zawodowy
Inga Sztabińska - pedagog, socjoterapeuta
Karina Boruszewska - logopeda
Do zadań poradni należy w szczególności:
 
 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
 3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 4. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
 5. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 7. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodzin.
 8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.
Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.


Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Pozostawienia ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie.
 3. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 4. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 5. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
 6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.
 8. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
 9. Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta.
 10. Innych określonych w odrębnych przepisach.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko. 

Pracownicy poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2009-07-17
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2009-07-17 20:04:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2009-07-17 20:04:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2009-07-17 20:04:58
Artykuł był wyświetlony: 3742 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie