ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zezwoleń na prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadówDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie zezwoleń na prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów

Szczegóły informacji

Wydawanie zezwoleń na prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów

Wydział: Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2015-05-28 12:33:19

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

Jarosław Juchniewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Środowiska i Budownictwa w Węgorzewie

Telefon kontaktowy

87-427-76-41

Adres e-mail

srodowisko@powiatwegorzewski.pl

Miejsce odbioru

Wydział Środowiska i Budownictwa w Węgorzewie

Wymagane Dokumenty

Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera: 1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; 2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów; 8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; 9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera: 1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; 2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej; 7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów; 9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; 10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów; 12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów; 13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska; 14) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 3. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. 4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana. 5. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. 6. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10.

Czas realizacji

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Opłata skarbowa (za każdy rodzaj działalności):
  • pozwolenie wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 616,00zł.,

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty Węgorzewskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 21 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Juchniewicz Data wytworzenia informacji: 2010-08-24
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Juchniewicz Data wprowadzenia do BIP 2010-08-24 08:38:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-05-28 12:33:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:51:58
Artykuł był wyświetlony: 1179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu