ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego Drukuj informacjęSprawa: Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego

Szczegóły informacji

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego

Wydział: Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2015-05-28 12:33:18

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

Jarosław Juchniewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Środowiska i Budownictwa w Węgorzewie

Telefon kontaktowy

87-427-76-41

Adres e-mail

srodowisko@powiatwegorzewski.pl

Miejsce odbioru

Wydział Środowiska i Budownictwa w Węgorzewie

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie pozwolenia,
  • operat wodnoprawny odpowiadający warunkom art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 469) 1. Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej. 1a. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego. 2. Część opisowa operatu zawiera: 1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu; 2) wyszczególnienie: a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich; 2a) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania; 3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym; 3a) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym; 4) ustalenia wynikające z: a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, b) warunków korzystania z wód regionu wodnego, c) planu zarządzania ryzykiem powodziowym, d) planu przeciwdziałania skutkom suszy, e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych; 6) planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach; 7) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 3. Część graficzna operatu zawiera: 1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu; 2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń; 3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych; 4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych. 4. Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera: 1) określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody; 2) opis techniczny urządzeń służących do poboru wody; 3) określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody; 4) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody. 5. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera: 1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 1a) (uchylony) 1b) (uchylony) 1c) określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego; 1d) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych – dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania; 1e) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane; 2) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków; 3) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków; 4) opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków; 5) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków; 6) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych. 6. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera określenie: 1) ilości, składu i rodzaju ścieków; 2) jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania; 3) powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków. 7. (uchylony) 8. (uchylony) 9. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odstąpić od niektórych wymagań dotyczących operatu, z wyłączeniem wymagania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2a.

Czas realizacji

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Opłata skarbowa od pozwolenia wodnoprawnego 217,00zł.

Tryb odwoławczy

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 469)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Juchniewicz Data wytworzenia informacji: 2010-08-24
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Juchniewicz Data wprowadzenia do BIP 2010-08-24 08:44:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-05-28 12:33:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:51:30
Artykuł był wyświetlony: 1445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu