ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zarejestrowanie nowego pojazdu zakupionego w RPDrukuj informacjęSprawa: Zarejestrowanie nowego pojazdu zakupionego w RP

Szczegóły informacji

Zarejestrowanie nowego pojazdu zakupionego w RP

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2015-06-02 13:47:25

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Osoba kontaktowa

Justyna Murawska, Wioleta Łuczun

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Telefon kontaktowy

87 427-76-20, 87 427-76-21

Adres e-mail

komunikacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Wydział Komunikacji
pok. nr 11

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela pojazdu o zarejestrowanie nowego pojazdu zakupionego w Polsce.
 2. Do wglądu:
  • osoba fizyczna: dokument tożsamości właściciela pojazdu, a w przypadku gdy sprawę załatwia osoba niebędąca właścicielem - pisemne upoważnienie do załatwienia formalności podpisane przez właściciela i dowód tożsamości upoważnionego;
  • pozostałe podmioty: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (dopuszcza się kserokopie tych dokumentów). Sprawę zarejestrowania może załatwiać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu.
 3. Dowód własności pojazdu, którym jest jeden z następujących dokumentów: faktura (VAT, marża), rachunek, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 4. Karta pojazdu, jeżeli została wydana dla pojazdu rejestrowanego.
 5. Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.
 6. Dowód spełnienia warunków ustawy o recyklingu samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w formie:
  • oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, albo
  • faktury zawierającej takie oświadczenie, albo
  • dowodu wpłaty w wysokości 500 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawierającego jedną z cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN, nr nadwozia, nr podwozia lub nr ramy.
 7. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec lub inny podmiot zagraniczny (firma, ośrodek kultury, fundacja, korespondent prasowy itd.) - zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2 do wglądu wymagane są:
  • osoba fizyczna: dokumenty tożsamości cudzoziemca:
   • paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu, albo
   • karta czasowego pobytu, albo
   • potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca;
  • podmiot zagraniczny:
   • firma: zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
   • ośrodek kultury, fundacja, korespondent prasowy itd.: umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje itd.
 8. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy – dotyczy samochodów osobowych importowanych z zagranicy i rejestrowanych po raz pierwszy.
Załączone do wniosku o rejestrację dokumenty winny być złożone w formie oryginału.

Opłaty

Za rejestrację pojazdu pobierana jest opłata komunikacyjna w wysokości:
 • 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.
Opłat można dokonać:
 • gotówką w Kasie Filia 2 Banku Spółdzielczego w Węgorzewie działającej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, parter, pokój nr 17
 • bezgotówkowo w Wydziale Komunikacji kartą płatniczą (pobierana jest dodatkowo opłata manipulacyjna 2 zł).
 • przelewem wpłata na konto: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul.3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, Nr konta: 43 9348 0000 0000 0097 2000 0010
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00  zł, płatną w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, pok. nr 29 lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Węgorzewie, ul.Zamkowa 3, 11 - 600 Węgorzewo, Nr konta: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.
 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Na stronie internetowej www.info-car.pl możemy sprawdzić status swojej sprawy: dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. Po wpisaniu danych - numeru rejestracyjnego i ostatnich 5 znaków numeru nadwozia, pojawi się komunikat o tym, czy dokumenty są do odbioru w Wydziale Komunikacji w Węgorzewie.
System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Jeśli odebrali Państwo dokument z urzędu, sprawa dotycząca odebranego dokumentu zniknie z portalu.
Statusy wyświetlają się w następującej kolejności:
 • "Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne" - status informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności wyjaśniające i sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest w trakcie produkcji w PWPW SA.
 • "Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru" - status informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu.
 • "Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany" - status wyświetla się gdy:
  • na stronie wprowadzono błędne dane (np. popełniono błąd w trakcie wpisywania numeru PESEL lub Numeru rejestracyjnego),
  • wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Pojazd/Kierowca (w celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z urzędem),
  • dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd/Kierowca.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t. z poźn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U.2014.1522 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2014.1727 j.t.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Wioleta Łuczun Data wytworzenia informacji: 2015-06-02
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Łuczun Data wprowadzenia do BIP 2015-06-02 13:47:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-06-02 13:47:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 15:15:13
Artykuł był wyświetlony: 1711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu