ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do ewidencji placówek niepublicznychDrukuj informacjęSprawa: Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Szczegóły informacji

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. edukacji i promocji zdrowia

Ogłoszono dnia: 2015-06-05 13:42:55

Termin załatwienia

Do 20 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół/placówek Powiatu Węgorzewskiego w ciągu 3 dni

Osoba kontaktowa

Anna Czapska

Miejsce załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17 B, 11-600 Węgorzewo
oraz I piętro, pok. 33

Telefon kontaktowy

87-427-76-70

Adres e-mail

edukacja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

 • dokonanie wpisu do ewidencji szkół/placówek, przekazanie kopi zaświadczenia właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:
  1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
  2. datę i numer wpisu do ewidencji;
  3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
  4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
  5. adres szkoły lub placówki;
  6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów w jakich szkoła kształci;
 • Nadanie uprawnień szkoły publicznej następuje w drodze decyzji

Miejsce odbioru

Osobiście pok. 33 lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek osoby prawnej lub fizycznej (organu prowadzącego) zakładającej szkołę lub placówkę o dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Węgorzewskiego;
 • Jeśli osoba prowadząca ubiega się jednocześnie o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wówczas do wniosku należy załączyć pozytywna opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy.
 • wniosek winien zawierać;
  1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby;
  2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
  3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
   1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
   2. realizację innych zadań statutowych,
   3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
   4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  4. statut szkoły lub placówki;
  5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
  6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
  7. statut szkoły lub placówki powinien określać:
   1. nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;
   2. osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
   3. organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
   4. organizację szkoły lub placówki;
   5. prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
   6. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
   7. zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.

Czas realizacji

Wpis do ewidencji w ciągu 20 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji w ciągu 3 dni od dokonania wpisu.

Opłaty

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Starosty Węgorzewskiego.

Uwagi

 • Starosta Węgorzewski wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
  1. zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w § 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie;
  2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
 • Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
  1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
  2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
  3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
  5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
 • Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
 • Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić w ciągu 14 dni zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.

Podstawa prawna

Art.82 ust.1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, Art. 83 ust. 1, 2, Art. 84 ust. 1, 2, Art. 85 ust. 3, Art. 88 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Czapska Data wytworzenia informacji: 2015-06-05
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Czapska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-05 13:25:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-06-05 13:42:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:37:09
Artykuł był wyświetlony: 1387 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu