ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.2110.1.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Węgorzewo

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji

Data udostępnienia: 2017-07-07

Ogłoszono dnia: 2017-07-07 przez Irena Fiedosewicz-Stecyk

Termin składania dokumentów: 2017-07-18 09:00:00

Nr ogłoszenia: WO.2110.1.2017

Zlecający: Starosta Węgorzewski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe: budowlane,  gospodarka przestrzenna, geodezyjne;
 2. udokumentowane co najmniej 3 letnie zatrudnienie w tym co najmniej dwuletnie zatrudnienie w jednostkach  administracji publicznej;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,;
 7. znajomość przepisów prawa budowlanego i Kpa;
 8. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 9. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej - dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość funkcjonowania samorządu powiatowego;
 2. szkolenia lub kursy z zakresu prawa budowlanego, Kpa;
 3. umiejętność pracy pod presją czasu;
 4. umiejętność pracy w zespole;
 5. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 6. komunikatywność i otwartość;
 7. rzetelność, sumienność, skrupulatność;
 8. biegła znajomość obsługi komputera.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych dot.: pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, decyzji o ich przeniesieniu oraz postępowań wznowieniowych związanych z ww. decyzjami;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych dot.: zgłoszeń robót budowlanych oraz dot. zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
 3. przygotowywanie zaświadczeń z potwierdzeniem spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkaniowego oraz innych zaświadczeń wynikających z przepisów prawa;
 4. przygotowywanie pism w sprawie opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. prowadzenie rejestrów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy - pełny etat;
 2. praca jednozmianowa, świadczona wg ustalonego czasu pracy w Regulaminie pracy  Starostwa Powiatowego w Węgorzewie;
 3. miejsce pracy -  siedziba Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, praca na II piętrze; budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy,  podjazdów  itp.);
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie poświadczonych własnoręcznie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:
  1. wykształcenie,
  2. kwalifikacje i umiejętności,
  3. staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy;
  4. potwierdzających niepełnosprawność w przypadku osoby niepełnosprawnej przystępującej do konkursu.
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych;
  3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
  5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 6. osoba, która zostanie wyłoniona w drodze procedury jest zobowiązana dostarczyć  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-07-18 09:00:00
b. Sposób:
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Środowiska, Budownictwa i Inwestycji” należy składać w terminie do 18 lipca 2017r. do godziny 900 osobiście w sekretariacie Starostwa lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo. Aplikacje zgłaszane drogą elektroniczną oraz które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo

VII. Informacje dodatkowe:

 1. o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego ( w zależności od liczby kandydatów przewidywany test i rozmowa kwalifikacyjna) kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiatwegorzewski.pl/ ;
 3. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zastaną dołączane do jego akt osobowych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, pozostałe zostaną zwrócone osobiście;
 4. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni i ich dane zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu kandydaci mogą odebrać dokumenty osobiście lub też zostaną im odesłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na pisemną prośbę kandydata;
 5. pozostali kandydaci, których dane nie zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru mogą odbierać dokumenty osobiście lub też zostaną im odesłane listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, na pisemną prośbę kandydata;
 6. w przypadku nie odebrania dokumentów w terminie wskazanym w punkcie 3 i 4, oraz braku pisemnej prośby o odesłanie dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-07 10:20:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-07 10:59:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-07 11:05:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-27 15:22:10
Artykuł był wyświetlony: 899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu