ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DPS 3/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: DPS 3/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Miejsce pracy: Węgorzewo

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Data udostępnienia: 2018-12-05

Ogłoszono dnia: 2018-12-05 przez Ryszard Pruszyński

Termin składania dokumentów: 2019-01-15 14:00:00

Nr ogłoszenia: DPS 3/2018

Zlecający: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie: co najmniej zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, lub inne wykształcenie określone w § 4 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,      
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określone stanowisko pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. doświadczenie w wykonywaniu obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 3. biegła znajomość  obsługi  komputera i urządzeń biurowych,
 4. predyspozycje osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, terminowość, bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu bhp zgodnie z zakresem działania służby bhp określonym w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym w zakładzie,
 3. wykonywanie zleconych czynności związanych z nieobecnościami kierownika działu administracyjno-gospodarczego i magazyniera.
 4. doraźne wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z działalnością zakładu.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

wymiar czasu pracy - pełny etat (także możliwość zatrudnienia na część etatu)
zatrudnienie na czas określony /nieokreślony (Art.16 Dz. U. z dnia 28 czerwca 218 poz.1260),
wynagrodzenie : zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 936,
praca jednozmianowa, świadczona wg ustalonego czasu pracy w Regulaminie Pracy  Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
miejsce pracy -  biuro Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie, praca na I piętrze, budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy,  podjazdów  itp.),
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. kserokopie poświadczonych własnoręcznie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:
  1. wykształcenie,
  2. potwierdzających niepełnosprawność w przypadku osoby niepełnosprawnej przystępującej do konkursu.
  3. staż pracy (świadectwa pracy),
  4. kwalifikacje i umiejętności,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
  5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-15 14:00:00
b. Sposób:
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko inspektora bhp w DPS Węgorzewo” należy składać w terminie do15 stycznia 2019r. do godziny 1400 w biurze DPS (pokój nr 2) w Węgorzewie, ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo lub za pośrednictwem poczty (decyduje data i godzina wpływu). Aplikacje zgłaszane drogą elektroniczną oraz które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do DPS.
c. Miejsce:
Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.wegorzewo.naszdps.pl/bip).
 3. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zastaną dołączane do jego akt osobowych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, pozostałe zostaną zwrócone osobiście.
 4. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni i ich dane zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu kandydaci mogą odebrać dokumenty osobiście lub też zostaną im odesłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na pisemną prośbę kandydata.
 5. pozostali kandydaci, których dane nie zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru mogą odbierać dokumenty osobiście lub też zostaną im odesłane listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, na pisemną prośbę kandydata.
 6. w przypadku nie odebrania dokumentów w terminie wskazanym w punkcie 3 i 4, oraz braku pisemnej prośby o odesłanie dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Pruszyński Data wytworzenia informacji: 2018-12-05
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Pruszyński Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 12:47:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 12:51:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 16:15:13
Artykuł był wyświetlony: 548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu