ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZSZ.111.1.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZSZ.111.1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Miejsce pracy: Węgorzewo

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie

Data udostępnienia: 2019-09-20

Ogłoszono dnia: 2019-09-20 przez

Termin składania dokumentów: 2019-10-17 14:00:00

Nr ogłoszenia: ZSZ.111.1.2019

Zlecający: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, innego kraju UE lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnianie  jednego z poniższych warunków:
  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  3. posiadanie wpisu  do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego  do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych, przepisów dot. księgowości i rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, procedur administracyjnych, ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Kodeks Pracy,
 2. preferowane doświadczenie przy obsłudze programów: finanse, płace i kadry VULCAN,  program Płatnik,
 3. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 4. samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność w mowie i piśmie,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki –pełnienie funkcji głównego księgowego jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki,
 3. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz bilansów,
 4. sporządzanie wymaganych sprawozdań i analiz z wykonania planów finansowych,
 5. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 6. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 7. terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań budżetu,
 8. prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem VAT,
 9. prowadzenie spraw płacowych pracowników szkoły, prowadzenie ewidencji finansowej wynagrodzeń, sporządzanie list płac, umowy- zlecenia, rozliczeń i deklaracji ZUS, deklaracji z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 10. obsługa systemu Płatnik w zakresie zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników szkoły do ZUS,
 11. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzanie do realizacji dowodów księgowych, stanowiących podstawę zapisów księgowych,
 12. naliczanie umorzeń środków trwałych,
 13. sporządzanie i archiwizowanie wydruków komputerowych księgi głównej i ksiąg pomocniczych  zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 14. udział w opracowywaniu projektu budżetu szkoły oraz kontrola realizacji budżetu,
 15. prowadzenie dokumentacji kadrowej szkoły – akta osobowe pracowników, umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia,
 16. realizacja zadań wynikających z postanowień i decyzji Dyrektora szkoły.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy
 2. praca przy komputerze poniżej/powyżej 4 godzin
 3. wyposażenie stanowiska pracy: komputer z oprogramowaniem, drukarka
 4. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. J. Bema  w Węgorzewie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. życiorys – CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. oryginały ewentualnych referencji;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Wymagane dokumenty  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 24.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych”.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-17 14:00:00
b. Sposób:
Sposób  składania  dokumentów:  osobiście  lub  listownie,  w  zamkniętych  kopertach z   dopiskiem: 
  
„Konkurs  na   stanowisko  Główny Księgowy
w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. J. Bema  w Węgorzewie
 
Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. J. Bema w Węgorzewie
ul. Szpitalna 9
11-600 Węgorzewo

VII. Informacje dodatkowe:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 2. Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:
  1. etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
   Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.
  2. etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. J. Bema  w Węgorzewie .

   Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Otwarcie ofert oraz analiza formalna dokumentów nastąpi w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie ul. Szpitalna 9  w dniu 18 października o godz.1000.
 4. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie szkoły oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatwegorzewski.pl
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie  przy ulicy Szpitalnej 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 427 00-50.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ireneusz Szepietowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-20 13:54:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-20 13:59:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08 13:02:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony