ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik administracyjno-gospodarczy

Miejsce pracy: Węgorzewo

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Data udostępnienia: 2020-01-07

Ogłoszono dnia: 2020-01-07 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-05 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i pięcioletni staż pracy
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
 4. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w wykonywaniu obowiązków pracownika administracji, szczególnie w jednostkach administracji publicznej
 2. umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych używanych w administracji
 3. predyspozycje osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, operatywność, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie pracy i nadzór nad komórkami organizacyjnymi takimi jak kuchnia, pralnia, szwalnia, warsztat rzemieślniczy, portiernia
 2. organizowanie wszelkiego rodzaju napraw i remontów budynków oraz maszyn, urządzeń i instalacji, oraz rozliczanie materiałów zużytych do napraw przez warsztat rzemieślniczy
 3. organizowanie przetargów na roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych
 4. organizowanie przeglądów stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń,
 5. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 6. nadzorowanie zakładowych środków transportu w tym wystawianie kart drogowych i rozliczanie zużytego paliwa
 7. przewodniczenie komisjom inwentaryzacyjnym i kasacyjnym
 8. prowadzenie ewidencji czasu pracy w podległych komórkach organizacyjnych
 9. sporządzanie wymaganej przepisami sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

wymiar czasu pracy - pełny etat;
zatrudnienie na czas nieokreślony od 17.02.2020r
wynagrodzenie : zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 936)
praca jednozmianowa, świadczona wg ustalonego czasu pracy w Regulaminie Pracy  Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie
miejsce pracy -  biuro Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie, praca na I piętrze; budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy,  podjazdów  itp.);
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. kserokopie poświadczonych własnoręcznie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:
  1. wykształcenie,
  2. kwalifikacje i umiejętności,
  3. staż pracy (świadectwa pracy),
  4. potwierdzających niepełnosprawność w przypadku osoby niepełnosprawnej przystępującej do konkursu.
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych;
  3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
  5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-05 14:00:00
b. Sposób:
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Kierownik DPS Węgorzewo” należy składać w terminie do 5 lutego 2020r. do godziny 1400 osobiście w biurze DPS (pokój nr 2) w Węgorzewie, ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo. Aplikacje zgłaszane drogą elektroniczną oraz które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do DPS.
c. Miejsce:
Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo

VII. Informacje dodatkowe:

 1. o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.wegorzewo.naszdps.pl/bip)
 3. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zastaną dołączane do jego akt osobowych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, pozostałe zostaną zwrócone osobiście;
 4. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu kandydaci mogą odebrać dokumenty osobiście lub też zostaną im odesłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na pisemną prośbę kandydata;
 5. w przypadku nie odebrania dokumentów w terminie wskazanym w punkcie 3 i 4, oraz braku pisemnej prośby o odesłanie dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Pruszyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-07 14:09:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-07 14:13:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-07 15:14:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony