ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
 
Starosta Węgorzewski (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Węgorzewski
  (siedziba: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11- 600 Węgorzewo,  tel. 87 427 76 00, adres e-mail: ). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Tomasz Trzciałkowski, z którym można się kontaktować: ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, tel. +48 511-793-443, adres e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - obowiązujące przepisy prawa (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),
  2. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (Art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  3. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1.  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
   i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.),
  2.  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
   z Powiatem Węgorzewskim, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Węgorzewski.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy zgodnie z przepisami o archiwizacji. 
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
   (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji),
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
                                                                                                                  Starosta Węgorzewski
                                                                                                                 
Węgorzewo, dnia 1 kwietnia 2024 r.    
 
 
Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Starosta Węgorzewski tel.: 87-427-76-00 e-mail: . Szczegółowe informacje dostępne są po zeskanowaniu kodu QR, na stronie WWW administratora pod adresem https://idpo.pl/klauzula.php?id=MTM4NF8yOF80MDY= oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski email: .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 12:05:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gasik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 12:10:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gasik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-08 10:00:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »