ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dostęp do Informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do Informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022, poz. 902 z późn. zm.) z 6 września 2001 r. udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
 1. zapoznania się z informacją publiczną, udostępnioną na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Węgorzewskiego oraz tablicach informacyjnych Starostwa,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych na poszczególnych stanowiskach pracy,
 3. kopiowania, wydrukowania, przesłania lub przeniesienia informacji publicznej na powszechnie stosowany nośnik informacji.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz cennik opłat za wydruk, kopiowanie informacji publicznej oraz aktów normatywnych w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie ustala Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Węgorzewskiego z dnia 21 maja 2012r.
W przypadku nie zamieszczenia informacji w BIP, dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnianie informacji publicznej na wniosek. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.
Informacja publiczna na wniosek udzielana jest:
 1. ustnie,
 2. pisemnie, w tym poprzez wydruk, kopiowanie, przeniesienie na nośnik informacji , przesłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres,
 3. poprzez umożliwienie wglądu do dokumentów.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
Ustala się cennik opłat za wydruk, kopiowanie informacji publicznej lub zapisanie na nośniku informacji , stanowiący załącznik nr 2 do w/w zarządzenia. W przypadku gdy wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 nie przekracza kwoty 2 zł, opłat tych nie pobiera się. 
Starostwo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-03 18:48:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Cyrych
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-03 18:48:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Cyrych
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-11 11:28:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Węgorzewskiego (http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_wegorzewski), a także na stronie głównej Powiatu Węgorzewskiego (http://www.powiatwegorzewski.pl) jest bezpłatne.
  Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
 2. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 3. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej.
 4. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie  nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 5. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tego faktu.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Informacja o przysługujących środkach prawnych

 1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Od decyzji Starosty Węgorzewskiego, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.), stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.
  Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie , którą składa się za pośrednictwem Starosty Węgorzewskiego.
 2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.
  Starostwa Węgorzewski, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
  Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  W razie wniesienia sprzeciwu Starosta Węgorzewski rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
  Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.
  Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie , którą składa się za pośrednictwem Starosty Węgorzewskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Juchniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Juchniewic
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-22 09:58:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-22 10:35:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-22 10:57:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »