ˆ

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgorzewie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontakt: 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgorzewie
ul. Gen.J.Bema 16A, 11-600 Węgorzewo
 
Tel./fax (0-87) 427 25 03
 
e-mail: 
strona internetowa: http://www.poradniawegorzewo.pl
 
Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek
7:30 - 17:00
Godziny pracy sekretariatu:
7:30 - 15:00
 
Kierownictwo:

Dyrektor: Jolanta Rodzewicz - logopeda

Pracownicy:
Mirosława Zubkowicz – psycholog
Agnieszka Korzeniecka – psycholog
Emilia Huczak – psycholog
Inga Sztabińska – pedagog, socjoterapeuta
Marta Hruszka – pedagog, doradca zawodowy
Marta Sauter – pedagog, doradca zawodowy
Monika Bogdańska - neurologopeda
 
Do zadań poradni należy w szczególności:
 
 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
 3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 4. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
 5. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 7. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodzin.
 8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.
Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.


Poradnia wydaje opinie w sprawach:
 1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Pozostawienia ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie.
 3. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 4. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 5. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
 6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.
 8. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
 9. Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta.
 10. Innych określonych w odrębnych przepisach.
Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko. 

Pracownicy poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-17 20:04:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-17 20:04:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 14:29:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »