ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Skład Rady

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Powiatu w Węgorzewie

Akapit nr 1 - brak tytułu

RADA POWIATU W WĘGORZEWIE

Rada Powiatu w Węgorzewie liczy 15 radych

Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B
 
 
Skład Rady Powiatu w Węgorzewie:
 
L.p.
 Imię i nazwisko
 Zamieszkały
1.
 Halina Irena Faj
 Przewodnicząca Rady Powiatu
 Miasto Węgorzewo 
2.
 Andrzej Fliszkiewicz
 Gmina Pozezdrze
3.
 Andrzej Marek Kalafarski
 Miasto Węgorzewo
4.
 Andrzej Jan Kruk
 Gmina Węgorzewo
5.
 Mariusz Niedziółka
 Gmina Węgorzewo
6.
 Krystian Karol Paluch
 Gmina Węgorzewo
7.
 Józef Pawlik
 Gmina Węgorzewo
8.
 Eugeniusz Pieczul
 Miasto Węgorzewo
9.
 Zenon Jan Pomian
 Gmina Pozezdrze
 10.
 Elżbieta Iwona Rapita
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 Gmina Budry
 11.
 Bożena Tyszko
 Gmina Węgorzewo
 12.
 Marzenna Jolanta Supranowicz
 Gmina Pozezdrze
13.
 Adam Wasilewski
 Miasto Węgorzewo
14.
 Maciej Włodzimierz Westfalewicz
 Gmina Węgorzewo
15.
 Maciej Andrzej Zmitrowicz
 Miasto WęgorzewoKOMPETENCJE RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5. uchwalanie budżetu powiatu,
 6. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  8. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,
 10. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 12. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 13. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 14. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 15. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
 
 
Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-27 21:01:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Kładko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-27 21:01:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Kładko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-20 12:26:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »