ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/20/2024Drukuj informacjęAkt prawny: II/20/2024

Szczegóły informacji

II/20/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: VII (2024-2029)

Data podjęcia/podpisania: 2024-05-29

Data wejścia w życie: 2024-05-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2024 pozycja 2897, opublikowano dnia: 2024-05-31

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 rok

Na podstawie:

            Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.  poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr LXI/303/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. dokonano następujących zmian:
1.       Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 92.214.213,59 zł  i obejmuje:
1)      dochody bieżące w kwocie 65.759.202,53 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 77.029,67 zł,
2)      dochody majątkowe w kwocie 26.455.011,06 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 227.000,00 zł.
2.       Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 100.731.875,55 zł i obejmuje:
1)      wydatki bieżące w kwocie 70.711.375,99 zł, z czego
a.       wydatki jednostek budżetowych 67.953.073,56 zł, w tym:
·   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.109.058,94 zł,
·   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.844.014,62 zł.
b.       dotacje na zadania bieżące 697.978,08 zł,
c.       świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.388.067,00 zł,
d.       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 273.148,35 zł,
e.       obsługa długu 399.109,00 zł.
2)      wydatki majątkowe w kwocie 30.020.499,56 zł, z czego:
a.       inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.367.372,33 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 227.000,00 zł
b.       pozostałe wydatki majątkowe 1.653.127,23 zł.
3.       W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 8.431.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4  do niniejszej uchwały.
4.       Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe
w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5.       Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 8.517.661,96 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.801.543,28 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 196.118,68 zł oraz przychody z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w wysokości 3.520.000,00 zł.
6.       Przychody budżetu wyniosą 9.917.661,96 zł, rozchody budżetu wyniosą
1.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
2)         sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.520.000 zł,
3)         spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.400.000 zł.
 
§ 3
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)         zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2)         zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.520.000 zł,
3)         zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.400.000 zł,
4)         zaciągania zobowiązań:
a)         na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku pod nazwą: „Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład” i załączniku pod nazwą: „Wydatki” na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.”,
b)         z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2025) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2025 roku.
5)         dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a)         przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
b)         przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
c)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§ 4
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2024 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 5
 
1.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Marta Wasilewska          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-31 12:25:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-31 12:28:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-31 12:28:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
97 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony