ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/187/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/187/2021

Szczegóły informacji

XXXVIII/187/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: VI (2018-2023)

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-16

Data wejścia w życie: 2022-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2021 pozycja 5078, opublikowano dnia: 2021-12-16

Tytuł aktu:

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2022 rok

Na podstawie:

         Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i„d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2021 r., poz. 305 z późn. Zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
 1. Dochody budżetu powiatu w kwocie 61.030.720,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:
  1. dochody bieżące w wysokości 47.294.220,20 zł, w tym:
   1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 109.807,20 zł,
   2. dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 6.310.432 zł,
  2. dochody majątkowe w wysokości 13.736.500 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0 zł,
 2. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 64.630.720,49zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
  z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 48.093.755,42 zł w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 115.615,20 zł , z czego:
   1. wydatki jednostek budżetowych 45.703.953,66 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.107.766,90 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.596.186,76 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 561.307,44 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.537.879,12 zł,
   4. obsługa długu 175.000 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 16.536.965,07 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0 zł.
 3. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2022 roku w wysokości 16.536.965,07 zł, w tym wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 115.615,20 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 6.
 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 2
Źródlem pokrycia deficytubudżetu powiatu w wysokości 3.600.000,29 zł są niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 1.600.000,29 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000 zł.
 
§ 3
 
Przychody budżetu wyniosą 4.600.000,29 zł. Rozchody budżetu wyniosą 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 4
 
W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 130.000 zł, w tym:
 1. ogólną w wysokości – 65.500 zł,
 2. celowe w wysokości – 64.500 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
§ 5
 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w wysokości 11.000 zł
  i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
 2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 poz.1371):
  1. dochody w wysokości 2.500 zł
  2. wydatki w wysokości 2.500 zł
§ 6
 
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
§ 7
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 3. zaciągania zobowiązań:
  1. na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2023) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2023 roku.
 4. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  1. przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych,w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 8
 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 10.
 
§ 9
 
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.783.200 zł, koszty - 1.783.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 11
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie              
Halina Faj                 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-17 15:20:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-17 15:26:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-28 09:15:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony