ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVII/255/2005 Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/255/2005

Szczegóły informacji

XXXVII/255/2005

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: II (2002-2006)

Data wejścia w życie: 2005-03-31

Data podjęcia/podpisania: 2005-03-31

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie

Utracił moc przez:

VI/35/2011, VI/35/2011

Treść:

Uchwała Nr XXXVII/255/2005
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgorzewie stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI /32/2002 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 marca 2002r. zmieniony uchwałą Nr XVIII/92/2002 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 2 października 2002r. oraz uchwałą Nr VI/35/2003 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 lutego 2003r., uchwałą Nr XIII/96/2003 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 24 września 2003r i uchwałą Nr XVI/128/2003 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 22 grudnia 2003r oraz uchwałą Nr XIX/141/2004 Rady Powiatu w Węgorzewie dnia 26 lutego 2004r. wprowadza się następujące zmiany :
  1. Skreśla się pkt 9 w § 10
  2. Dodaje się pkt 13 w § 11 w następującym brzmieniu: "13. stanowisko ds. kontroli wewnętrznej - KW"
  3. W § 30 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 
    "§ 30

    Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Promocji - "WE"

    Zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych, promocją powiatu, współpraca z organizacjami pożytku publicznego na zasadach ustalonych w Programie współpracy Powiatu Węgorzewskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Rozdział IX otrzymuje brzmienie: 
   "Rozdział IX

Tryb prowadzenia kontroli wewnętrznej 


   § 40


Kontrola wewnętrzna w szczególności ma na celu:
         1) zapewnienie Zarządowi informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką Powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji,
         2) ocenę stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków,
         3) doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
         4) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych. 
  

§ 41

Kontrolę wewnętrzną sprawują: 
      1. Starosta poprzez podległe mu bezpośrednio stanowisko ds. kontroli wewnętrznej którego zadaniem jest w szczególności kontrola jednostek organizacyjnych Powiatu oraz innych podmiotów wykonujących zadania ze środków budżetu Powiatu , na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w zakresie: 
         1) rzetelności zapisów księgowych, badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych 
         2) legalności zobowiązań finansowych, 
         3) sposobu wykorzystania majątku będącego w dyspozycji jednostek, 
         4) oceny poziomu świadczonych usług, struktury organizacyjnej, gospodarowania materiałami i energią, 
         5) organizacji wydajności pracy, 
         6) merytoryczna i formalna poprawność decyzji dotyczących zakupu towarów i usług , sprzedaży i likwidacji środków trwałych, 
         7) sposobu dokonywania zakupów i usług oraz prawidłowości realizacji Ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
         8) planowanie budżetów ; kalkulacje i zatwierdzenie planów , decyzje o zmianach budżetowych, 
         9) dyspozycji środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych i w kasach, 
         10) sprawozdawczość budżetowej : terminowość zgodność z przepisami prawa , zgodność z zapisami w księgach rachunkowych, 
         11) ocenę efektywności gospodarności zarządzania finansowego 
         12) innych zleconych przez Starostę zadań 
     2. Sekretarz w zakresie prawidłowości funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa, rzetelności i terminowości załatwiania spraw obywateli, dyscypliny pracy i spraw osobowych, prawidłowości stosowania przepisów przy merytorycznym załatwianiu spraw. 
     3. Naczelnicy Wydziałów /Kierownicy Referatów w stosunku do podległych pracowników w zakresie terminowości i rzetelności wykonywania obowiązków , przestrzegania instrukcji kancelaryjnej. 
 

  § 42


W toku kontroli przeprowadzający kontrolę uprawniony jest do:
         1) wejścia do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki,
         2) wglądu do akt i dokumentów, 
         3) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz sporządzania zestawień i wykazów. 
  

§ 43 
    

  1. Bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli kontrolujący sporządza protokół , podpisany przez kontrolującego. 
  2. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości, sporządza wystąpienie pokontrolne uwzględniające:
         1) opis występujących nieprawidłowości i przyczyny ich powstawania oraz ewentualne wskazania osób winnych zaniedbaniu, 
         2) zalecenia i wnioski dotyczące wykonania określonych zadań mających na celu usunięcie nieprawidłowości, 
         3) termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń. 
  3. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Starosta. 
 

  § 44

Działalność kontrolna prowadzona jest w oparciu o plany kontroli lub na zlecenie określone zagadnienia"

§ 2

Zmienia się schemat organizacyjny Starostwa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edmund Budny
        

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Buć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Buć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-07 09:14:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-08-12 13:32:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć-Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-04 10:57:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4493 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony