Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

253/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2018-11-08

Data podjęcia/podpisania: 2018-11-08

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

Utracił moc przez:

210/2022

Treść:

Uchwała Nr 253/2018
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 08 listopada 2018 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
 
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349, 1432) Zarząd Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
 
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgorzewie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 151/ 2017 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. Zmienia się załącznik dotyczący schematu organizacyjnego, który otrzymuje brzmienie jak  zał. do niniejszej uchwały.
 
 1. W § 11 w ust. 1 dodaje się pkt 11, który otrzymuje brzmienie:
„ 11. Inspektor Ochrony Danych - IOD”
 
 1. W § 19 w ust.8 uchyla się pkt 1 oraz pkt 9.
 
 1. W § 22 ust. 1-6 otrzymują brzmienie:
„1. W zakresie ewidencji pojazdów:
 1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawanie decyzji w sprawie czasowej rejestracji oraz rejestracji pojazdów,
 2. wydawanie decyzji w sprawie czasowego wycofania z ruchu pojazdów,
 3. wydawanie decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdów w związku z ich demontażem lub zbyciem za granicę,
 4. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 5. wymiana oraz wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych) oraz tablic rejestracyjnych,
 6. wydawanie 3 tablicy rejestracyjnej na bagażnik samochodowy,
 7. wprowadzanie danych o pojazdach i właścicielach do Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz do dokumentacji pojazdu,
 8. wydawanie zaświadczeń na wniosek właściciela pojazdu,
 9. udzielanie informacji ewidencji pojazdów uprawnionym organom,
 10. wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej.
2. W zakresie uprawnień do kierowania pojazdami:
 1. wydawanie profili kandydata na kierowcę,
 2. wydawanie i wymiana krajowych praw jazdy oraz wymiana zagranicznych praw jazdy,
 3. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 4. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,
 5.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania, zatrzymania, cofnięcia, zwrotu i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami,
 6. prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie skierowania kierowców na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne oraz kierowania na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (punkty karne),
 9.  prowadzenie dokumentacji osób bez uprawnień,
 10.  wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Kierowców oraz do dokumentacji.
3. W zakresie transportu drogowego:
 1. wydawanie licencji i wypisów na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 2. wydawanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 3. wydawanie licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 4. wydawanie zaświadczeń i wypisów na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie przewozów krajowych,
 5. przesyłanie danych dotyczących przedsiębiorców działających na terenie Powiatu do ewidencji przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz pozyskiwanie zgromadzonych w nim danych.
4. Prowadzenie spraw dotyczących działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów:
 1. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis,
 2. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w zakresie stacji kontroli pojazdów i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej,
 3.  sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 4. wydawanie oraz cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.
5. Prowadzenie spraw dotyczących działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców:
 1. dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków szkolenia kierowców przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis,
 2. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru,
 3. sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
 4. prowadzenie ewidencji instruktorów,
 5. wydawanie legitymacji instruktora.
6. W zakresie innych spraw:
 1. dokonywanie kontroli przewoźników drogowych,
 2. uzgadnianie rozkładów jazdy przedkładanych przez przewoźników wykonujących regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz dokonywanie analizy sytuacji rynkowej w tym zakresie,
 3. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym,
 4. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu.”
 
 1. W § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „1 .W zakresie gospodarki wodnej:
 1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
 2. wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia statutu spółki wodnej,
 3. wydawanie decyzji w sprawie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej od osób nie będących członkami spółki, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniających się do zanieczyszczania wody,
 4. wydawanie decyzji dotyczących nieważności całości lub części uchwały organów spółki wodnej, w przypadku uchwały sprzecznej z prawem lub statutem,
 5. wydawanie decyzji dotyczących rozwiązania zarządu spółki wodnej i wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki,
 6. wydawanie decyzji dotyczących rozwiązania spółki wodnej,
 7. wydawanie decyzji dotyczących ustanowienia zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas oznaczony,
 8. prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem likwidatora w przypadku rozwiązania spółki wodnej,
 9. ustalanie wysokości wynagrodzenia dla likwidatora na koszt spółki,
 10. występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.”
 
 1. Dodaj się § 29a który otrzymuje brzmienie:
 
                                                                „§ 29a
 
Inspektor Ochrony Danych –„IOD”
 
Inspektora Ochrony Danych nadzoruje w Starostwie przestrzeganie przepisów ochrony danych (RODO). Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
 1. informowanie Starostę oraz pracowników zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz na mocy innych przepisów prawa Unii i prawa krajowego dotyczących ochrony danych,
 2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów prawa Unii i prawa krajowego dotyczących ochrony danych oraz realizowanie polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, oraz szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 3. opracowywanie oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania,
 4. współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec organu nadzorczego (UODO) w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownym przypadku prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 6. kontrolowanie komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie właściwego zabezpieczenia systemów informatycznych oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 7. prowadzenie zbiorczego rejestru powierzonych danych osobowych,
 8.  prowadzenie dokumentacji, ustalanie procedur w zakresie danych osobowych,
 9.  prowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych,
 10. zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego oraz zawiadamianie o tym osób, których dane te dotyczą.”
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
Halina Faj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Gasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-08 13:03:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-08 13:09:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-09 09:37:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4518 raz(y)