ˆ

Uchwały Rady

Szczegóły informacji

XXXVIII/184/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: VI (2018-2023)

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-16

Data wejścia w życie: 2021-12-16

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2021 pozycja 5077, opublikowano dnia: 2021-12-17

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok

Na podstawie:

          Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

 § 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXVI/127/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 54.664.618,74 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 49.168.861,95 zł  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 830.999,57 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 5.495.756,79 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.226.339,59 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 58.658.354,68 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 48.681.280,45 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 44.620.969,33 zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.498.601,97 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.122.367,36 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 542.536,55 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.588.217,59 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.747.556,98 zł,
   5. obsługa długu 182.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 9.977.074,23 zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.919.074,23  zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.636.494,89  zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 58.000,00 zł
 3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 7.104.845,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
 5. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  3.993.735,94 zł,  którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.497.223,24 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 2.496.512,70 zł (w tym: 1.600.000,29 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2021 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Halina Faj                

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-17 14:56:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-17 14:59:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-28 09:12:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
500 raz(y)