ˆ

Uchwały Rady

Szczegóły informacji

XLII/184/2009

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2009r.

Data podjęcia/podpisania: 2009-05-28

Tytuł aktu:

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie

Utracił moc przez:

VI/35/2011 , VI/35/2011

Treść:

Uchwała Nr XLII/184/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z poź. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgorzewie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 14/2007 Starosty Węgorzewskiego z dnia 12 czerwca 2007 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w  Węgorzewie wraz z późniejszymi zamianami, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 11 ust . 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – WI”.
2. § 22 a otrzymuje brzmienie:
§ 22a
Wydział Drogownictwa –"WD"
Do podstawowych zadań Wydziału Drogownictwa należy:
 1. Prognozowanie i planowanie inwestycji, remontów w zakresie dróg powiatowych,
 2. Przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia do postępowań przetargowych w szczególności zakresu zadania, technologii, przedmiarów robót.
 3. Zlecanie usług, dostaw i remontowych robót budowlanych o wartości nie przekraczającej 14 tyś. euro.
 4. Prowadzenie, nadzorowanie spraw związanych z realizacją robót budowlanych i remontów oraz rozliczanie remontów bieżących.
 5. Uzgodnienia lokalizacji urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 6. Współpraca z właściwymi organami władz samorządowych, policji w sprawach oznakowania dróg, mostów, przejazdów kolejowych i skrzyżowań.
 7. Uzgodnienia projektów organizacji ruchu i dokumentacji technicznej.
 8. Organizowanie przeglądów okresowych, pogwarancyjnych (usterek) oraz kompletowanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Sporządzanie zestawień z poniesionych nakładów z uwzględnieniem przyznanych limitów.
 10. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej i informacji z realizacji robót.
 11. Bieżąca kontrola stanu technicznego dróg, mostów, przepustów, ulic, oznakowania pionowego i poziomego.
 12. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej administrowanych dróg, ulic, mostów tj. książki dróg i obiektów mostowych.
 13. Ustawienie oraz monitoring stanu tablic informacyjno – promocyjnych dotyczących inwestycji zrealizowanych przy udziale środków unijnych.
 14. Uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego.
 15. Nadzorowanie obwodu drogowego który polega na:
  1. koordynacja robót w pasie drogowym,
  2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót prowadzonych na administrowanych drogach,
  3. prowadzenie budowy, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  4. prowadzenie spraw gospodarki sprzętem i środkami transportu,
  5. wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego,
  6. prowadzenie okresowego badania natężenia ruchu na drogach,
  7. prowadzenie zimowego utrzymania dróg,
  8. sporządzanie informacji i gromadzenie danych o sieciach dróg powiatowych,
  9. sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 16. Wydawanie zaświadczeń na zajęcie pasa drogowego dotyczących:
  1. prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, ziemnych lub podziemnych,
  2. włączenia pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza pasem drogi,
  3. wydzielenia części pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
  4. umieszczania reklam w pasie drogowym,
  5. innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.
 17. Wydawanie opinii w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego oraz określanie warunków i terminów zajęcia pasa.
 18. Dokonywanie odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego po zakończeniu robót przez zajmującego.
 19. Monitorowanie realizacji inwestycji drogowych przy współudziale z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych i informowanie Zarządu Powiatu o przewidywanych zmianach, ewentualnych zagrożeniach odnośnie terminów, harmonogramów, kosztów lub jakości robót.
 20. Udział w odbiorach końcowych inwestycji.
 21. Dokonywanie przeglądów pogwarancyjnych zajmowanych odcinków pasa drogowego.
 22. Monitorowanie stanu technicznego wykonanych inwestycji drogowych na drogach w ramach gwarancji, rękojmi udzielonych przez wykonawcę (odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny).
 23. Nakładanie kar pieniężnych za samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż w zezwoleniu.
 24. Dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego.
 25. Kontrola w terenie i ocena stanu technicznego dróg i obiektów mostowych.
 26. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
 27. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

3. § 27 a otrzymuje brzmienie:

§ 27 a
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Do podstawowych zadań Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych należy:

 1. Prognozowanie i planowanie zadań w zakresie potrzeb inwestycyjnych powiatu węgorzewskiego w oparciu o:
  1. założenia społeczno-gospodarczego rozwoju Powiatu wyznaczone przez Radę Powiatu Węgorzewskiego,
  2. pisemne wnioski i propozycje mieszkańców powiatu oraz radnych powiatu węgorzewskiego,
  3. pisemne wnioski i propozycje składane przez jednostki organizacyjne powiatu i poszczególne wydziały Starostwa.
 2. Tworzenie i przygotowywanie projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz monitorowanie jego realizacji.
 3. Sporządzanie wniosków, umów, aneksów umów, załączników i porozumień na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w tym:
  1. pochodzących z funduszy unijnych
  2. dotacji z budżetu państwa,
  3. środków na pomoc finansową pochodzącą z gmin powiatu węgorzewskiego,
  4. innych środków.
 4. Prowadzenie kompleksowego przygotowania inwestycji do realizacji tj.:
  1. zlecenie wykonania dokumentacji technicznej,
  2. odbiór i sprawdzenie przedmiotu zamówienia publicznego pod względem zgodności z zamówieniem,
  3. aktualizacja posiadanych dokumentacji technicznych,
  4. uzyskanie decyzji administracyjnych (decyzja lokalizacyjna, decyzja środowiskowa, decyzja pozwolenie na budowę, decyzja pozwolenie wodno-prawne, zgłoszenie robót) i opinii niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Organizowanie i koordynacja realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym:
  1. przekazywanie placów budów.
  2. kontrola realizacji inwestycji i informowanie Zarządu Powiatu o przewidywanych zmianach w ich realizacji (zakres, koszty).
  3. organizowanie odbiorów częściowych i końcowych.
  4. dokonywanie końcowych rozliczeń przedmiotów umów.
  5. egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.
 6. Kontrola realizacji inwestycji we współpracy z Wydziałem Drogownictwa i informowanie Zarządu Powiatu o przewidywanych zmianach, ewentualnych zagrożeniach odnośnie terminów, harmonogramów, kosztów lub jakości robót.
 7. Rozliczanie pod względem rzeczowym i finansowym zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat.
 8. Przygotowywanie wniosków o płatność dla inwestycji dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych.
 9. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych inwestycji.
 10. Pozyskiwanie i udzielanie Zarządowi Powiatu bieżących, niezbędnych informacji.
 11. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z partnerami zagranicznymi w celu wspólnego aplikowania o ośrodki zewnętrzne.
 12. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości powyżej 14 tyś. euro oraz wydatków majątkowych ujętych w zał. do budżetu dla Starostwa Powiatowego.
 13. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

4. Zmienia się schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, który stanowi zał. do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 2. Upoważnia się Starostę do wydania tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2009r.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Wiesław Pietrzak         

 

Załączniki