ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WO.2110.2.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.2110.2.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu

Miejsce pracy: Startostwo Powiatowe w Węgorzewie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2022-08-09

Ogłoszono dnia: 2022-08-09

Termin składania dokumentów: 2022-08-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: WO.2110.2.2022

Zlecający: Starosta Węgorzewski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. co najmniej roczne zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 8. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 9. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej - dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy pod presją czasu;
 2. obsługa komputera: pakiet Office;
 3. umiejętność obsługi mediów społecznościowych;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej,
 5. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowywanie, realizacja planów i strategii rozwoju sportu, turystyki i promocji w powiecie;
 2. koordynowanie działań w zakresie tworzenia strategii rozwoju powiatu i programów rozwojowych oraz opracowywanie materiałów służących monitoringowi i ewaluacji strategii rozwoju powiatu;
 3. opracowywanie materiałów i narzędzi promocyjnych;
 4. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu węgorzewskiego w kraju i za granicą;
 5. projektowanie, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej powiatu,
 6. organizowanie sportowych zawodów szkolnych o mistrzostwo powiatu;
 7. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu;
 8. przygotowanie i aktualizowanie dorocznego kalendarza imprez odbywających się na terenie powiatu;
 9. współpraca z mediami;
 10. współpraca z samorządami gminnymi i samorządem województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie realizacji wspólnych projektów;
 11. współpraca z samorządami partnerskimi w zakresie promocji, współpracy gospodarczej, kultury, sportu i turystyki;
 12. współpraca z partnerami zagranicznymi w tym z Polonią;
 13. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz sprawowanie nadzoru nad uczniowskimi klubami sportowymi; które mają siedzibę na terenie powiatu;
 14. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, które mają siedzibę na terenie powiatu;
 15. prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym opracowywanie i organizowanie procedury konkursowej;
 16. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie promocji i sportu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innych wynikającymi z zadań;
 17. planowanie i zarządzenie budżetem na stanowisku.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy - pełny etat;
 2. zatrudnienie od 1 września 2022 r.
 3. samodzielne stanowisko, podporządkowane bezpośrednio Staroście Węgorzewskiemu;
 4. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i pracownik będzie podlegać służbie przygotowawczej, po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej;
 5. praca jednozmianowa, świadczona wg ustalonego czasu pracy w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Węgorzewie;
 6. miejsce pracy - siedziba Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, praca na II piętrze; budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.);
 7. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie poświadczonych własnoręcznie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:
  a) wykształcenie,
  b) kwalifikacje i umiejętności,
  c) staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy;
  d) niepełnosprawność w przypadku osoby niepełnosprawnej przystępującej do konkursu.
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie* o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych;
  3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
  5.  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…)-„ RODO”
  6. nieposzlakowanej opinii.
    *) zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-22 14:00:00
b. Sposób:
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor - SP”- należy składać w terminie do 22 sierpnia 2022 r. do godziny 1400 osobiście w sekretariacie Starostwa lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo. Aplikacje zgłaszane drogą elektroniczną oraz które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
c. Miejsce:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo

VII. Informacje dodatkowe:

 1. o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego (w zależności od liczby kandydatów przewidywany test i rozmowa kwalifikacyjna) kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiatwegorzewski.pl/ ;
 3. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zastaną dołączane do jego akt osobowych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, pozostałe zostaną zwrócone osobiście;
 4. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni i ich dane zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu kandydaci mogą odebrać dokumenty osobiście lub też zostaną im odesłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na pisemną prośbę kandydata;
 5. pozostali kandydaci, których dane nie zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru mogą odbierać dokumenty osobiście lub też zostaną im odesłane listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, na pisemną prośbę kandydata;
 6. w przypadku nie odebrania dokumentów w terminie wskazanym w punkcie 3 i 4, oraz braku pisemnej prośby o odesłanie dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone;
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.powiatwegorzewski.pl/10019/Przetwarzanie_danych_osobowych/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-09 13:32:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Kładko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-09 13:32:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Kładko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-24 11:20:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony