ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Art. 30a. (109) W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Lp.
Data wpływu zgłoszenia
Imię Nazwisko albo nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1.
02.09.2015
Multimedia Polska S.A.
Budowa odcinaka sieci telekomunikacyjnej ul.Słowackiego
na działkach o nr ewidencyjnych: 543/1; 305/3 obręb 02
Węgorzewo - Miasto, gmina Węgorzewo
 
Brak sprzeciwu
2.
 09.10.2015
Jacek i Jolanta Łobodzińscy
Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmiana sposobu użytkowania części strychu na pokoje mieszkalne.
 Zgłoszenie wycofane przez inwestora dnia 12.10.2015
 
 3.  21.10.2015
Edyta Mikulewicz – Trzcińska;
Jarosław Trzciński
 Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym: 68/1 obręb Pozezdrze; gmina Pozezdrze.
24.11.2015  
4. 23.10.2015 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Grabarska 21 A
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4x70 mm2 wraz ze złączem kablowo – pomiarowym typu ZK-3a+1ZP3 na działce o numerze ewidencyjnym 54/24 obręb Trygort, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
5. 04.11.2015 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A Budowa sieci energetycznej nN 04V w miejscowości Brzozówko, gm, Budry na działkach o numerach ewidencyjnych: 116/3; 94; 190; 92; 190/2; 87; 86; 85 obręb Brzozówko, gmina Budry   Brak sprzeciwu
6. 11.12.2015
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek gospodarczy, działka nr ew. 171/44; Nowy Harsz gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
7. 21.12.2015 Krzysztof Sadowski Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Kolonia Rybacka dz. nr . 63/2; 127/26 obręb Ogonki; gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
ROK 2016
1 15.02.2016 Zenon Ważny Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego działka nr ewidencyjny 245 obręb Grądy Węgorzewskie, gmina Budry   Brak sprzeciwu
2. 15.04.2016
Gmina Węgorzewo
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa linii kablowej - oświetlenie ulicy Brzozowej, Akacjowej i Dębowej w Węgorzewie działki nr ewidencyjny1274, 1276, 1286/2, 1287/11 obręb 02 gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
3. 15.04.2016
Gmina Węgorzewo
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa linii kablowej – oświetlenia,  działki nr ewidencyjny 145, 169/13, 169/14, 214 obręb Perły, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
4. 05.05.2016 Władysław Marecki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego działka nr ewidencyjny 76/1 obręb Przystań Stawki, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
5. 10.05.2016 Jarosław Miękina Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego działka nr ewidencyjny 119 obręb Piłaki Wielkie, gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
6. 10.05.2016 Andrzej Putkowski Rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny, działka nr ewidencyjny 211/4 obręb Trygort, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
7. 12.05.2016
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, działki nr ew. 159, 172, 171, 161/1/2; obr. Kalskie Nowiny gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
8. 24.05.2016
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS dł. 352 m 9trasa 346m) wraz ze złączem kablowo – pomiarowym typu ZK-3a+1ZP3, działki nr ew. 273/13, 293, 271/2; obr. Jakunówko gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
9. 30.05.2016 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A Budowa linii kablowej  0,4 kV zasilającej budynek mieszkalno - usługowy, działka nr ew. 631/8 i dwa budynki garażowo – magazynowe , działka nr ewidencyjny 631/9 oraz 884/1 w Węgorzewie przy ulicy Kraszewskiego, obręb 01 Węgorzewo; gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
10. 18.08.2016
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nN inwestycji przewidzianej na działkach: 136; 212; 149; 148 w miejscowości Guja gm. Węgorzewo   Brak sprzeciwu
11. 12.09.2016 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 158/2 oraz budynku letniskowego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 156/1 w m. Wysiecze, gm. Węgorzewo, inwestycji przewidzianej na działkach: 152, 151, 157/1, 156/1, ob. Wysiecze, gm. Węgorzewo.   Brak sprzeciwu
12. 23.12.2016 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa i przebudowa linii kablowej nN 0,4 kV inwestycji przewidzianej na działkach: 193; 199/9; 199/10 obręb Stręgiel gm. Węgorzewo i 20/27; 20/48; 20/5; 20/6; 20/11; 27; 29; 30; 231 obręb Stręgielek gm. Pozezdrze   Brak sprzeciwu
ROK 2017
1. 17.03.2017
Gmina Węgorzewo
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i  przyłączy, na działkach nr: 950/4; 942/7; 941/1 obręb 02 Węgorzewo , gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
2. 20.03.2017
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o.
Ul. Sienkiewicza 24
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych: 557/10; 518/3; 556/10; 559/1; 556/1; 560; 505/12; 342/12; 342/9 obręb 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
3. 14.04.2017 Paulina i Andrzej Makowscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego działka nr ewidencyjny 29/15 obręb Janówko, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
4. 12.05.2017
Gmina Węgorzewo
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa oświetlenia drogowego na działce o nr ew. 10, 11/6 obręb Łabapa   Brak sprzeciwu
5. 12.05.2017
Gmina Węgorzewo
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa oświetlenia drogowego na działce o nr ew. 319, 320 obręb Radzieje   Brak sprzeciwu
6. 19.05.2017
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o.
Ul. Sienkiewicza 24
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej Ø110 wraz z przyłączami Ø63 i Ø40 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 i Ø160 na działce nr 222 obręb 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
7. 19.06.2017
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o.
Ul. Sienkiewicza 24
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 43/3; 43/5; 43/7 obręb 24 Stręgiel, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
8. 31.08.2017 Władysław Milinkiewicz Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 23/1, 77, 78, 83/3 obręb Ruska Wieś, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
9. 29.09.2017 Ilona i Paweł Roch Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 273/13; 293; 271/2 obręb Jakunówko; gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
10. 13.10.2017 Ilona i Paweł Roch Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 278/9 obręb Jakunówko; gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
11. 16.11.2017 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach: 170/18; 169/5 ob. Ogonki, gm. Węgorzewo.   Brak sprzeciwu
ROK 2018
1. 29.01.2018
KW energia
Sp.z o.o.
ul. Akacjowa 1
82-300 Elbląg
Budowa elektroenergetycznej kontenerowej transformatorowej rozdzielni nn/Sn do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 15kV Małej Elektrowni Wodnej Jaz Polski w m. Skalisko gm. Budry   Brak sprzeciwu
2. 02.02.2018
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami, inwestycji przewidzianej na realizacji na działkach: 1197, 1186/1, 1186/2, 1190 obręb Węgorzewo, gmina Węgorzewo.   Brak sprzeciwu
3. 02.02.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV przy ul. Łuczyńskiej w miejscowości Węgorzewo (dz.nr 725, 844/1, 1127/2, 997, 999, 1002, 1003, 1094/40, 1070/1, 1069/2, 1163/2, 1175, 1185, 1233, 1200, 1197, 1186/1, 1186/2, 1190, 1191/1, 1187, 1064, 1067/2, 1436, 1068/2, 1065/1, 1005, 1014, 1016   Brak sprzeciwu
4 12.03.2018
Rutkowski Development
Spółka Jawna
Ul. Orzeszkowej 36A
19-300 Ełk
Budowa sieci kanalizacji deszczowej do budynku budowanego przy ul. Jana Pawła II na działce nr ewidencyjny: 847/9; 976/2; 975/9; 976/3; 851/2 obręb 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
5 21.03.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr 244/2; 308; 311/1; 2236/3 obręb Harsz, gmina Pozezdrze.    Brak sprzeciwu
6 26.03.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. 319/1; 320/1 obr Popioły gmina Budry, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach: 312; 331; 1/315; 319/2; 320/1 ob. Popioły, gm. Budry   Brak sprzeciwu
7 13.04.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach 29; 30/28; 30/29; 30/30; 30/31; 30/32; 30/33 obręb Łabapa gmina Węgorzewo Zgłoszenie wycofane przez inwestora dnia 02.05.2018  
8 19.04.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej napowietrznej nN wraz ze złączem inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach 457; 455; 401/2; 190/2; 182/38; 182/30 obręb 01 Węgorzewo; gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
9 05.06.2018
Marta Szlachta,
Hubert Łaszczuk
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, inwestycji przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 942/4; 950/5 obręb 02 Węgorzewo; gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
10 11.06.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach 29; 30/28; 30/29; 30/30; 30/31; 30/32; 30/33 obręb Łabapa gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
11 01.10.2018
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach: 68/1; 52 obręb Karłowo, gmina Węgorzewo.   Brak sprzeciwu
12 04.10.2018
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach: 239; 240/2; 220/2 obręb Prynowo, gmina Węgorzewo.   Brak sprzeciwu
13 04.10.2018
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami, inwestycji przewidzianej do realizacji na działce: 34/4 obręb Janówko, gmina Węgorzewo.   Brak sprzeciwu
14 25.10.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach 583; 589; 620 obręb Pozezdrze gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
15 29.10.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii napowietrznej nN wraz z przyłaczem kablowym oraz rozbiórka linii napowietrznej nN na działkach nr ewid 98/6; 96; 93/3; 92; 203; 202; 201 obręb Pieczarki gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
16 31.10.2018
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Przebudowa drogi gminnej – ulicy Krzywej
w Węgorzewie wraz z przebudową oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej oraz budową kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 661, 692/2, 689/15, 660/4, 689/14, 691/7, 689/26, 659/1, 664/1, 589, 668/3, 677/9, 677/10, 668/1, 691/6, obręb 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo.
  Brak sprzeciwu
17 19.11.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej nN wraz z przyłaczem kablowym do działki 189/11 na działkach nr ewid 421; 396/1; 189/11 obręb Pozezdrze gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
18 28.12.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej nN 0,4/0.23 kV na działkach nr ewid 847/11; 847/12; 847/9 obręb 02 Węgorzewo Miasto, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
19 28.12.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej nN 0,4/0.23 kV na działkach nr ewid 86/4; 86/3; 78 obręb Ruska Wieś, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
20 31.12.2018 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa sieci energetycznej nN na działkach nr ewid 33, 34/5 obręb Kolonia Pozezdrze, gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
     
 
ROK 2019
 
   
1 08.01.2019 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych : 411/2; 432; 449; 443/1; 443/3; 442/3; 442/1; 442/4; 442/5; 422/3; 436 obręb 01 Węgorzewo Miasto, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
2 17.01.2019
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach 59,161,160,61 obręb Stręgiel, gm,. Węgorzewo   Brak sprzeciwu
3 05.02.2019 Mieczysław Stankiewicz Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, inwestycji przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 120/8; 127/6; 127/7; 127/8; 335 obręb Radzieje; gmina Węgorzewo.   Brak sprzeciwu
4 27.02.2019 Andrzej i Paulina Makowscy Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem , inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 29/15; 29/21 obręb Janówko; gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
5 28.03.2019 Dariusz Puzio " DARMAG" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego , inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 791/18, 791/24 obręb 01 Węgorzewo Miasto; gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
6 28.03.2019
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa sieci energetycznej nN na działkach nr ewid 81/12, 106, 79/11, 105, 74/22, 72/11 obręb Kal, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
7 29.03.2019
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii napowietrznej nN wraz z przyłączem kablowym nN. Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nN, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 98/6, 96, 93/3, 92, 203, 202, 201, obręb Pieczarki, gm. Pozezdrze Zgłoszenie wycofane przez inwestora dnia 18.04.2019  
8 02.04.201
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej (linii oświetleniowej) i wymiana opraw oświetlenia w ul. Witosa w Węgorzewie, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.  193, 253, obręb 02 Węgorzewo, gm. Węgorzewo    Brak sprzeciwu
9 16.04.2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Lubelska 42A
10-409 Olsztyn
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny 196, 198, 193, 132, 253 obręb 02 Węgorzewo Miasto, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
10 26.04.2019 Spółka CD Bogdan kuszczak i Sławomir Kuszczak Sp. c. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działce nr 73/3 obręb 3 Czerwony dwór, gmina Węgorzewo Wycofane przez inwestora 17.05.2019  
11 29.04.2019
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowa i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Smętka na działkach o numerach: 81; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 1444; obręb 02 Węgorzewo oraz 192; obręb 9 Kalskie Nowiny, gmina Węgorzewo. Wycofane przez inwestora 07.06.2019  
12 29.04.2019
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Warmińskiej na działkach o numerach: 103; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 121; 122; 123; 124; 125; 132; 1444 obręb 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo.   Brak sprzeciwu
13 29.04.2019
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mazurskiej na działkach o numerach: 71/1; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 80/1; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 97; 98; 103; 105; 106; 107; 108; 109; 132; 186; 187; 188/2; 189; 190; 191; 192; 204; 212; 213; 214; 215; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 1409 obręb 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo.   Brak sprzeciwu
14 29.04.2019
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Witosa na działkach o numerach: 78; 81; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 153; 154; 155; 156/2; 157/2; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 175; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 193; 203; 204; 205; 1444 obręb 02 Węgorzewo, 171; 192; obręb 09 Kalskie Nowiny, gmina Wegorzewo.   Brak sprzeciwu
15 12.06.2019 Piotr Borkowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,na działce nr 203 obręb Przytuły gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
16 13.06.2019
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowejna działkach 192 obr. Kalskie Nowiny i 71/1; 81; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 1444 obręb 02 Węgorzewo Miato gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
17 14.06.2019
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo -pomiarowych ZK+TL na działkach nr 276/1; 283; 277; 290/7 obręb Jakunówko gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
18 17.06.2019 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A
20-340 Lublin
Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV do zasilania altan, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 666, 665, 664, 542/3, obręb 02 Węgorzewo, gm. Węgorzewo    Brak sprzeciwu
19 28.06.2019 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A
20-340 Lublin
Budowa elektroenergetycznej liniii kablowej nn 0,4 kV , inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr: 155/23; 155/19; 155/20; 155/21; 155/22; 156/16; 156/15; 156/14; 156/13; 156/12; 156/11; 156/8; 156/7; 156/6; 155/18; 155/8; 155/9; 155/10; 155/6; 155/5; 155/4 obręb Przytuły, gm. Pozezdrze   Brak sprzeciwu
20 09.07.2019 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A
20-340 Lublin
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr. : 175/6; 208/14; 212 obręb Ogonki, gmina Węgorzewo. Wycofane przez inwestora 24.07.2019  
21 18.07.2019 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A
20-340 Lublin
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr.: 20/5; 217/4; 20/27; 20/42; obręb Stręgielek, gmina Pozezdrze.   Brak sprzeciwu
22 06.08.2019
Sławomir Tylus
Ul. Wincentego Witosa 71, 11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej na działce o numerze 304/18 w obrębie geodezyjnym Trygort, gm. Węgorzewo   Brak sprzeciwu
23 09.08.2019 Jolanta Korowacka Janówko 2a, 11-600 Węgorzewo Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach o numerach ewidencyjnych 34/3 i 34/4 w obrębie geodezyjnym Janówko gm. Węgorzewo   Brak sprzeciwu
24 21.08.2019 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A
20-340 Lublin
Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4KV - linie kablowe doziemne nN-0,4kV oraz złącza kablowe nN-0,4kV   Brak sprzeciwu
25 21.08.2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Lubelska 42A
10-409 Olsztyn
Budowa sieci gazowej  z przyłączem przy ul. Reymonta, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny 471/2; 471/13 obręb 01 Węgorzewo Miasto, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
26 21.08.2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Lubelska 42A
10-409 Olsztyn
Budowa sieci gazowej  z przyłączem przy ul. Hetmańskiej, Plażowej, Brzozowej, Akacjowej, Królowej Jadwigi, Marszałkowskiej, Książęcej, Wczasowej, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny 1285/3; 1286/7; 1286/6; 1137/16; 1117; 1116; 1112; 1108; 1094/3; 1094/24;1094/34; 1094/30; 1094/27; 1094/39; 1094/25; 1094/20; 1094/17; 1093; 1094/15; 1086; 1097; 1096; 1137/6; 1384/1; 1160; 1170; 1286/2; 1287/11; 1286/17; 1274; 1285/4 obręb 02 Węgorzewo Miasto, gmina Węgorzewo    
27 21.08.2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Lubelska 42A
10-409 Olsztyn
Budowa sieci gazowej  z przyłączem przy ul. Pogodnej, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny 334/1; 938/8; 933; 940/3; 941/1; 940/2; 939/8 obręb 02 Węgorzewo Miasto, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
28 19.09.2019
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Przebudowa ul. Klonowej w Kolonii Rybackiej - budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i studnią chłonną, przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych, chodników, wymiana opraw oświetleniowych, nwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny 23; 215/2; 218 obręb Ogonki gmina Węgorzewo.      
29 11.10.2019 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
Budowa linii kablowej 0,4 kV, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 135,319 w obrębie geodezyjnym Radzieje, gmina Węgorzewo    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Andrzejewska Data wytworzenia informacji: 2015-07-01
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Andrzejewska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-01 15:23:14
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Andrzejewska Data udostępnienia informacji: 2015-07-01 15:23:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-14 15:12:59
Artykuł był wyświetlony: 4821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu