ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-01 15:23:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Art. 30a. (109) W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Lp.
Data wpływu zgłoszenia
Imię Nazwisko albo nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1.
02.09.2015
Multimedia Polska S.A.
Budowa odcinaka sieci telekomunikacyjnej ul.Słowackiego
na działkach o nr ewidencyjnych: 543/1; 305/3 obręb 02
Węgorzewo - Miasto, gmina Węgorzewo
 
Brak sprzeciwu
2.
 09.10.2015
Jacek i Jolanta Łobodzińscy
Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmiana sposobu użytkowania części strychu na pokoje mieszkalne.
 Zgłoszenie wycofane przez inwestora dnia 12.10.2015
 
 3.  21.10.2015
Edyta Mikulewicz – Trzcińska;
Jarosław Trzciński
 Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym: 68/1 obręb Pozezdrze; gmina Pozezdrze.
24.11.2015  
4. 23.10.2015 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Grabarska 21 A
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4x70 mm2 wraz ze złączem kablowo – pomiarowym typu ZK-3a+1ZP3 na działce o numerze ewidencyjnym 54/24 obręb Trygort, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
5. 04.11.2015 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Budowa sieci energetycznej nN 04V w miejscowości Brzozówko, gm, Budry na działkach o numerach ewidencyjnych: 116/3; 94; 190; 92; 190/2; 87; 86; 85 obręb Brzozówko, gmina Budry
  Brak sprzeciwu
6. 11.12.2015
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek gospodarczy, działka nr ew. 171/44; Nowy Harsz gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
7. 21.12.2015 Krzysztof Sadowski Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Kolonia Rybacka dz. nr . 63/2; 127/26 obręb Ogonki; gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
ROK 2016
1 15.02.2016 Zenon Ważny Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego działka nr ewidencyjny 245 obręb Grądy Węgorzewskie, gmina Budry   Brak sprzeciwu
2. 15.04.2016
Gmina Węgorzewo
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa linii kablowej - oświetlenie ulicy Brzozowej, Akacjowej i Dębowej w Węgorzewie działki nr ewidencyjny1274, 1276, 1286/2, 1287/11 obręb 02 gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
3. 15.04.2016
Gmina Węgorzewo
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa linii kablowej – oświetlenia,  działki nr ewidencyjny 145, 169/13, 169/14, 214 obręb Perły, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
4. 05.05.2016 Władysław Marecki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego działka nr ewidencyjny 76/1 obręb Przystań Stawki, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
5. 10.05.2016 Jarosław Miękina Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego działka nr ewidencyjny 119 obręb Piłaki Wielkie, gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
6. 10.05.2016 Andrzej Putkowski Rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny, działka nr ewidencyjny 211/4 obręb Trygort, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
7. 12.05.2016
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, działki nr ew. 159, 172, 171, 161/1/2; obr. Kalskie Nowiny gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
8. 24.05.2016
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS dł. 352 m 9trasa 346m) wraz ze złączem kablowo – pomiarowym typu ZK-3a+1ZP3, działki nr ew. 273/13, 293, 271/2; obr. Jakunówko gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
9. 30.05.2016
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Budowa linii kablowej  0,4 kV zasilającej budynek mieszkalno - usługowy, działka nr ew. 631/8 i dwa budynki garażowo – magazynowe , działka nr ewidencyjny 631/9 oraz 884/1 w Węgorzewie przy ulicy Kraszewskiego, obręb 01 Węgorzewo; gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
10. 18.08.2016
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 A
Oddział Białystok
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nN inwestycji przewidzianej na działkach: 136; 212; 149; 148 w miejscowości Guja gm. Węgorzewo
  Brak sprzeciwu
11. 12.09.2016 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 158/2 oraz budynku letniskowego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 156/1 w m. Wysiecze, gm. Węgorzewo, inwestycji przewidzianej na działkach: 152, 151, 157/1, 156/1, ob. Wysiecze, gm. Węgorzewo.   Brak sprzeciwu
12. 23.12.2016 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa i przebudowa linii kablowej nN 0,4 kV inwestycji przewidzianej na działkach: 193; 199/9; 199/10 obręb Stręgiel gm. Węgorzewo i 20/27; 20/48; 20/5; 20/6; 20/11; 27; 29; 30; 231 obręb Stręgielek gm. Pozezdrze   Brak sprzeciwu
ROK 2017
1. 17.03.2017
Gmina Węgorzewo
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i  przyłączy, na działkach nr: 950/4; 942/7; 941/1 obręb 02 Węgorzewo , gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
2. 20.03.2017
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o.
Ul. Sienkiewicza 24
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych: 557/10; 518/3; 556/10; 559/1; 556/1; 560; 505/12; 342/12; 342/9 obręb 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
3. 14.04.2017 Paulina i Andrzej Makowscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego działka nr ewidencyjny 29/15 obręb Janówko, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
4. 12.05.2017
Gmina Węgorzewo
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa oświetlenia drogowego na działce o nr ew. 10, 11/6 obręb Łabapa   Brak sprzeciwu
5. 12.05.2017
Gmina Węgorzewo
Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Budowa oświetlenia drogowego na działce o nr ew. 319, 320 obręb Radzieje   Brak sprzeciwu
6. 19.05.2017
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o.
Ul. Sienkiewicza 24
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej Ø110 wraz z przyłączami Ø63 i Ø40 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 i Ø160 na działce nr 222 obręb 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
7. 19.06.2017
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o.
Ul. Sienkiewicza 24
11-600 Węgorzewo
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 43/3; 43/5; 43/7 obręb 24 Stręgiel, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
8. 31.08.2017 Władysław Milinkiewicz Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 23/1, 77, 78, 83/3 obręb Ruska Wieś, gmina Węgorzewo   Brak sprzeciwu
9. 29.09.2017 Ilona i Paweł Roch Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 273/13; 293; 271/2 obręb Jakunówko; gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
10. 13.10.2017 Ilona i Paweł Roch Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 278/9 obręb Jakunówko; gmina Pozezdrze   Brak sprzeciwu
11. 16.11.2017 PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21 A
Budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego, inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach: 170/18; 169/5 ob. Ogonki, gm. Węgorzewo.   Brak sprzeciwu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Andrzejewska Data wytworzenia informacji: 2015-07-01 15:23:14
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Andrzejewska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-01 15:23:14
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Andrzejewska Data udostępnienia informacji: 2015-07-01 15:23:25
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Andrzejewska Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 13:13:09
Artykuł był wyświetlony: 2641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu