ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestracja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Rejestracja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Rejestracja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu

Ogłoszono dnia: 2015-07-27 12:48:40

Termin załatwienia

Decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych, wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Osoba kontaktowa

Barbara Dawcewicz

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ul. 3-go Maja 17B
11-600 Węgorzewo
piętro, pok. 32
 

Telefon kontaktowy

87-427-76-60

Adres e-mail

promocja@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

Klub sportowy może działać jako stowarzyszenie (zarejestrowane u starosty lub zarejestrowane z KRS) lub jako firma (np. sportowa spółka akcyjna). Jest szczególnym rodzajem stowarzyszenia: zarówno ze względu na to, czym się zajmuje, jak i ze względu na sposób jego rejestracji.
Jeśli klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie ubiega się o status organizacji pożytku publicznego, podlega uproszczonej procedurze rejestracji - rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
Jeśli jednak zamierza prowadzić działalność gospodarczą lub ubiega się o status organizacji pożytku publicznego – rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nabywa wraz z rejestracją osobowość prawną.
Uzyskując osobowość prawną, klub – mówiąc językiem prawnym – staje się podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (ma zdolność prawną) oraz ma zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że np. może otrzymywać darowizny, zawierać umowy o przyznanie dotacji, czy o wykonanie zadania publicznego lub innej usługi.
Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. Decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych, wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, Urząd wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie ul.3 Maja 17B 11-600 Węgorzewo

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek komitetu założycielskiego o wpisanie do ewidencji klubów sportowych (załącznik nr 1).
 2. Protokół zebrania założycielskiego (załącznik nr 2) wraz z:
  • uchwałą o powołaniu klubu (załącznik nr 3),
  • uchwałą o zatwierdzeniu statutu (załącznik nr 4),
  • uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego (załącznik nr 5),
  • a także uchwałę o wyborze Zarządu (załącznik nr 6 ) i Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 7 ), (w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim) wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu (załącznik nr 8) oraz składu Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 9).
 3. Lista założycieli (załącznik nr 10) zawierająca:
  • imię i nazwisko,
  • pesel,
  • adres zamieszkania
  • własnoręczne podpisy.
 4. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim (załącznik nr 11) z własnoręcznymi podpisami (min. 15 osób).
 5. Statut Klubu (załącznik nr12) określający w szczególności:
  • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
  • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
  • cele i sposoby ich realizacji,
  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki Członków,
  • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
  • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
  • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
  • zasady dokonywania zmian statutu,
  • sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.
 6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa: ul. 3 maja 17b, 11-600 Węgorzewo.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1628 ze zm.) dokonanie wpisu oraz wykreślenie z ewidencji klubu sportowego (wydanie decyzji administracyjnej), podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Węgorzewie, lub dokonać wpłaty na adres i numer konta :
Urzędu Miasta i Gminy w Węgorzewie
ul. Zamkowa 1
11-600 Węgorzewo
Nr : 85 1020 4253 0000 0102 0006 0350
Tytuł wpłaty : Opłata skarbowa za dokonanie wpisu (lub wykreślenia) klubu sportowego.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Węgorzewskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji
Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Węgorzewskiego należy w ciągu 30 dni zwołać Walne Zebranie Członków oraz zgodnie z zapisami w statucie dokonać wyboru władz klubu. Po odbyciu ww. zebrania należy w ciągu 14 dni przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania (załącznik nr 13) z odpisami podjętych uchwał np. o wyborze Zarządu (załącznik nr 6) i Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 7) wraz z wnioskami o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu (załącznik nr 8) i składu Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 9). - jeśli wyboru zarządu i komisji rewizyjnej nie dokonano na zebraniu założycielskim.
Wszelkie zmiany dotyczące władz, adresu siedziby należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian (załącznik nr 14,15,).
Następnie należy wystąpić do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON, założyć konto bankowe oraz wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych numerów (REGON, NIP, bankowych), klub może już przyjmować w swoje szeregi członków, pamiętając, że każdy członek musi wypełnić deklarację członkowską (załącznik nr 16).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Dawcewicz Data wytworzenia informacji: 2015-07-26
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Dawcewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-07-26 00:27:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-07-27 12:48:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-22 14:40:18
Artykuł był wyświetlony: 1491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu