ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WO.2110.3.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.2110.3.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Finansowym

Miejsce pracy: Startostwo Powiatowe w Węgorzewie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2019-04-09

Ogłoszono dnia: 2019-04-09 przez Irena Fiedosewicz-Stecyk

Termin składania dokumentów: 2019-04-23 09:00:00

Nr ogłoszenia: WO.2110.3.2019

Zlecający: Starosta Węgorzewski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie ekonomiczne oraz co najmniej 3 lata stażu pracy lub wykształcenie  wyższe z zakresu: ekonomii, rachunkowości, marketingu i zarządzania, finansów publicznych;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego;
 7. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 8. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej - dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej roczne zatrudnienie w księgowości,
 2. umiejętność pracy pod presją czasu;
 3. biegła znajomość obsługi komputera;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. wstępna kontrola rachunków, faktur  i ich zgodności z zawartymi umowami oraz innych dokumentów dotyczących wydatków i klasyfikowania ich  zgodnie
  z obowiązującą klasyfikacją budżetową;
 3. sporządzanie co miesięcznego zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych
  i analitycznych oraz dekretacja dziennych poleceń księgowania dla wydatków jednostki zgodnie z wyciągami bankowymi;
 4. przygotowywanie przelewów bankowych należności i zobowiązań Urzędu wg opisanych i sprawdzonych pod względem merytorycznym  rachunków i  faktur;
 5. sporządzanie co miesięcznej i kwartalnej sprawozdawczości  z wykonania wydatków budżetowych   oraz bilansu jednostki jaką jest Starostwo Powiatowe;
 6. kontrola planu wydatków budżetu powiatu ze sprawozdaniami miesięcznymi
  i kwartalnymi jednostek budżetowych;
 7. sprawowanie zastępstwa w czasie nieobecności inspektora ds. płac.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy - pełny etat;
 2. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i pracownik będzie podlegać służbie przygotowawczej, po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej;
 3. praca jednozmianowa, świadczona wg ustalonego czasu pracy w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Węgorzewie;
 4. miejsce pracy - siedziba Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, praca na II piętrze; budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy,  podjazdów itp.);
 5. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie poświadczonych własnoręcznie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:
  1.  wykształcenie,
  2. kwalifikacje i umiejętności,
  3. staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy;
  4. niepełnosprawność w przypadku osoby niepełnosprawnej przystępującej do konkursu.
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie* o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych;
  3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
  5.  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…)-„ RODO”
  6. nieposzlakowanej opinii.
    *) zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-04-23 09:00:00
b. Sposób:
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Finansowym” należy składać w terminie do 23 kwietnia 2019 r. do godziny 900 osobiście w sekretariacie Starostwa lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo. Aplikacje zgłaszane drogą elektroniczną oraz które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo

VII. Informacje dodatkowe:

 1. terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego (w zależności od liczby kandydatów przewidywany test i rozmowa kwalifikacyjna) kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiatwegorzewski.pl/ ;
 3. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zastaną dołączane do jego akt osobowych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, pozostałe zostaną zwrócone osobiście;
 4. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni i ich dane zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu kandydaci mogą odebrać dokumenty osobiście lub też zostaną im odesłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na pisemną prośbę kandydata;
 5. pozostali kandydaci, których dane nie zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru mogą odbierać dokumenty osobiście lub też zostaną im odesłane listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, na pisemną prośbę kandydata;
 6. w przypadku nie odebrania dokumentów w terminie wskazanym w punkcie 3 i 4, oraz braku pisemnej prośby o odesłanie dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone;
 7. klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
  http://www.bip.powiatwegorzewski.pl/10019/Przetwarzanie_danych_osobowych/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wytworzenia informacji: 2019-04-09
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wprowadzenia do BIP 2019-04-09 10:12:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-09 10:16:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-30 11:13:46
Artykuł był wyświetlony: 432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu