ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1813N w miejscowości Ołownik oraz 1732N i 1602N w miejscowości Pozezdrze w Powiecie Węgorzewskim
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N w Jakunowie i Wilkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 532.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (PDF, 202.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - zobowiązanie (PDF, 540.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz robót (PDF, 333.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - projekt umowy (PDF, 669.6 KiB)
 • Załącznik nr 6.1 Jakunowo (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik nr 6.2 Jakunowo (ZIP, 998 KiB)
 • Załącznik nr 6.3 Jakunowo (ZIP, 219.7 KiB)
 • Załącznik nr 6.1 Wilkowo (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 6.2 Wilkowo (ZIP, 898.4 KiB)
 • Załącznik nr 6.3 Wilkowo (ZIP, 211.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 Link do postepowiania i ID (DOCX, 13.5 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia (PDF, 95.8 KiB)
 • Informacja o otwarciu ofert (PDF, 122.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 601.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach postepowania (PDF, 64.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1/ Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z budową ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie 2/ Przebudowa dachu na budynku nr I w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 293 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 21.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 3 - zobowiązanie p.3 (DOCX, 22.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych, oświadczenie (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy (DOC, 170 KiB)
 • Załącznik nr 6.1 projekt budowlany (PDF, 9.4 MiB)
 • Załącznik nr 6.2 Pr. zagosp. terenu (PDF, 15.5 MiB)
 • Załącznik nr 6.2 projekt ogrodzenia (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 6.3 STWiOR (PDF, 15 MiB)
 • Załącznik nr 6.4 przedmiar ogrodz. i LED (PDF, 234 KiB)
 • Załącznik nr 6.4 przedmiar (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 6.5 Pozwolenie (PDF, 841.8 KiB)
 • Zał. nr 7.1 Projekt budowlany (PDF, 6.2 MiB)
 • Zał. nr 7.2 STWiOR (PDF, 13 MiB)
 • Zał. nr 7.3 przedmiar LED (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał. nr 7.3 Przedmiar (PDF, 93.6 KiB)
 • Zał. nr 8 link do postępowania i ID (DOCX, 13.4 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia (PDF, 217.3 KiB)
 • Informacja o otwarciu ofert (PDF, 239.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 911.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach postepowania (PDF, 89.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gm. Budry od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 11 MiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 49.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 6.8 MiB)
 • Załączniki Nr 8 - Nr 10 do SIWZ - Dokumentacja techniczna (ZIP, 10.3 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Projekt słałej organizacji ruchu (ZIP, 6.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 1 (PDF, 505.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 2 ( pytania nr 1 - nr 7) (PDF, 876.3 KiB)
 • do pyt. nr 3 - SST podbudowa z kruszywa stab. cementem (PDF, 540.3 KiB)
 • do pyt. nr 4 - SST ścinka lub uzupełnianie poboczy (PDF, 383.2 KiB)
 • pyt. nr 5 - SST warstwa odsączajaca (PDF, 448.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 441.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 609.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z wymianą źródła ciepła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami nr 2.1 -3.6 (DOC, 572.5 KiB)
 • Projekt Umowy - Załącznik 4 do SIWZ (DOC, 352 KiB)
 • Wzór karty gwarancyjnej (DOC, 58 KiB)
 • Wzór protokołu odbioru (DOC, 81 KiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.1 Inwentaryzacja (ZIP, 10.9 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.2 Projekt budowlany - instalacje sanitarne (ZIP, 13.5 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.3 Projekt budowlany - termomodernizacja (ZIP, 14.6 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.4 Przedmiary (ZIP, 944.1 KiB)
 • Dokumentacja Techniczna Załącznik nr 5.5 Specyfikacje techniczne (ZIP, 1 MiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ (PDF, 617.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2 i 3 (PDF, 538.8 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy nr 4 (PDF, 294.9 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy nr 5 (PDF, 437.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 500.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 607.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 252.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 324.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 56.1 KiB)
 • Istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 92.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 644 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 883.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim: Zadanie I - Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1815N w miejscowości Sąkieły Małe, gm. Budry; Zadanie II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1799N, na odcinku od skrzyżowania z DK63 w Perłach do miejscowości Biedaszki, w gminie Węgorzewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 155.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 301.9 KiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 52.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (DOCX, 55.3 KiB)
 • Załączniki Nr 8.1 - 11.1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - Zadanie I (ZIP, 5.1 MiB)
 • Załączniki Nr 8.2 - 11.2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - Zadanie II (ZIP, 15.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - pytania do postępowania i odpowiedzi zamawiającego (PDF, 1019.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 240.3 KiB)
 • SST-M.13.05.02. Wykonanie sklepienia ceglanego (PDF, 649.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 748.4 KiB)
 • Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (PDF, 74.3 KiB)
 • Wzór Oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (DOCX, 14 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 2 do nr 7 (DOCX, 132 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 588.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (DOCX, 79 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - Treść pytań oraz odpowiedzi zmawiającego (PDF, 62.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 522 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II zamówienia (PDF, 304.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I zamówienia (PDF, 362.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 217.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 362.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 90.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 281.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 655.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 2 do nr 7 (DOCX, 132 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 556.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (DOCX, 79 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.1 KiB)
 • Korekta informacji z otwarcia ofert w dniu 7.11.2019 r. (PDF, 225.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 1 (PDF, 306 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 2 (PDF, 280.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji